HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 649.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB


F
i ,
, 3 W All
) Grwzdplaat. -
l
l In de granieten fondamenten l1eef`t men eene doorloopende ,
ijzeren plaat b ingelaten (zie fig. 1 , 2 en 3, plaat I) tot steun i
. van de tweedegäen derde rij platen. Deze platen waren ook il
ä niet in het ontwerp van het Breakwaterfort aangebragt , aan-
, gezien men eerst de geheele raming der kosten verlangde te
kennen, alvorens deze te willen vermeerderen met de onkosten
jl van deze platen.

‘ ( Schietgat.
' De afmetingen van het sehietgat zün insgelüks verkleind,
aangezien men overgegaan is tot het aannemen van aiiuiten
waarbü de vuurmonden om hunne monding bewogen worden. (
(Hierbij kunnen vvü nogtlians niet nalaten de opmerking te
maken, dat men naar onze meening beter hadde gedaan met
_ een rond, een zoogenaamd minimaal sehietgat aan te nemen). (
. •
Eaxim pantseeplaat.
Op de reeds beschrevene pantsering is over een gedeelte eene (
)° vierde pantserplaat cl (zie {ig. 1 en 2, plaat 1) ook ter dikte
van 0,127 (5 inch) el aangebragt, ten einde na te gaan hoe zoo- 1
, danige platen , wanneer de noodzakelijkheid daarvan soms mogt (
V3 blüken, zouden moeten bevestigd worden. 1
l
I Bovenste gedeelte van het pcmtserschild. (
In het ontwerp van het Breakwaterfort bestond het bovenste
gedeelte van het pantserseliild uit eene horizontale loopende
plaat voor ellïe kazemat ter lengte van (3,40 el, dik 0,076
li el, welke plaat over hare lengte gebogen was, doch reeds f
6 bij de eerste beproeving van het buigen dezer plaat bleek het (
` moeijelijke daarvan , zoodat men toen besloot om in plaats van
eene doorloopende lange horizontale plaat, verschillende kor-
tere platen e. (Zie figuur 1 plaat I), ter dikte van 0,127 el
(5 inch) naast elkander aan te brengen, *`
( 1
nl
M 4 I ` ~,N Mr inw- 4 _______________________‘ï,