HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 82

JPEG (Deze pagina), 770.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

, 7 L 9
t
,77 ‘l
l [ ,
it
l~ t
{ 76
‘ {gl wi geval de tegenstand die de snelheid van den kogel moet uit-
‘E n putten, door nagenoeg de geheele schijf wordt geleverd."
, ;· Bü eene pantsering is het dus voerdeeliger de veorplaat
l , dunner te maken, maar het overschietende üzer in de achter-
l _l bekleeding in den vorm van hollewstringers over te brengen.
Mill , Een dunne plaat heeft boven een dikkere het voordeel _
i i dat zü bü gelüke doorbuiging minder verzwakt, omdat de [F
gil i` deelen aan de achterzäde der plaat bü laatstgenoemde meer
1 i; uiteen gerekt moeten zün. i
i { · De proeven op de gewalsehte plaat van 15 inch vermeld op
‘ i bladz. 47 hebben dan ook duidelük doen zien, dat een dikke
Y · plaat zonder aehterbekleeding niet eens behoeft te worden door-
boord om te scheuren en in verschillende stukken te barsten. l
tl V De volgende opgave kan dienen om zich een denkbeeld te
i vormen van het verschil in gewigt tusschen eene massieve en
E eene holle pantsering.
Q Een vierkante Engelsche voet üzer van 12 inch dik (alzoo pa
de kubieke Engelsche voet) weegt 480 Engelsehe ponden; een ll
t i vierkante Engelsche voet hollowstringer van 7 inch hoogte,
j, l weegt 80 Engelsche ponden.‘·
Q » Men zou dus dezelfde sehüf met Hollowstringers pantserende,
gjä zes zulke pantseringcn achter elkander kunnen plaatsen, tegen E
tw eene blokken met zwaluwstaarten.
f Ofschoon nu bü het pantseren van land- of kustbatterijen het
` gewigt der schüven niet in aanmerking komt, zoo is zulks wel j
, het geval met de meerdere kosten, die, zoe als vroeger 1·eeds is t
y opgemerkt, in dit geval uitsluitend van het gewigt afhangen.
`Wel zal de volstrekte rindringing bü de holle pantsering
greoter zün , maar door den veerkrachtigen tegenstand van de
” geheele schüf zal de diepte van die indringing in vergelüking
,i,l van de geheele diepte of dikte der sehüf minder wezen. dat is: ,
l » er zal op de oppervlakte van het projectiel minder ijzer T
» worden af`gescheurd."
I Een massieve pantsering heeft bovendien het nadeel, dat door
li, het verschuiven der achter elkander geplaatste massieve gedeel-
I ten, do bouten breken; waarom men er reeds toe is overge-
gaan om de bouten eenige speling in de platen te geven, ol
ja ze met hout te bckleeden; een en ander schijnen echter hulp-
L
tl ¢
t
# t
t ' · ,_
;
, i
F I
·
E.
`YV A r V -1 Y A,