HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 81

JPEG (Deze pagina), 712.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

t '
t
75
Deze pantseringen z§n alleen beproeld door te schieten op
korten afstand met een kanon van 4 pond met stalen projeetielen ,
op een op kleinere schaal vervaardigd model; uit deze proef
wordt de uitwerking op de pantsering zelf afgeleid.
De groote kosten van zulk eene pantsering, zijnde zulk een
schijf afgeleverd voor f 24,000, hebben den fabriekant geleid ` i
tot het Millwall Shield, waarvan de platen gesteund worden
door hollowstringers (U­ijzers) , die ook zoodanig zän gewalscht,
dat de vezels loopen in de rigting van de buigingen.
Deze U­üzers zijn in de toepassing veel goedkooper omdat
de schijt bü massieve steunen veel meer moet wegen, en de
prijs van de hollowstringer en van de massieve ijzeren blokken
bü gewigt berekent gelijk staat.
Bu minder ijzer in de sehüf is nu de tegenstand op elk punt
ook wel minder, maar zulks wordt vergoed door de veer-
krachtige werking der holle pantsering. Door die veerkracht
werkt de geheele schijf, wanneer op één punt getrotïen
wordt, meer mede om de snelheid van het projectiel uit te
putten; de uitwerking toch verspreid zich op de achterzijde der i
schijf over een groot oppervlak, waardoor dat geheele opper-
vlak tot weerstand bieden medewerkt ("‘); terwijl ook door de
meerdere tijd, dien een projectiel moet besteden om de dikkere
holle pantsering te doorloopen, aan al de onderdeelen de ge-
legenheid wordt gegeven om weerstand to bieden.
Bij de pantsering met blokken is zulks niet - of zeker in
veel mindere mate ­- het geval; daar moet elk blok op en in
zich zelf den noodigen weerstand bieden , zonder dat de andere
daartoe veel medewerken.
Met andere woorden:
» De massieve pantsering geeft nagenoeg alleen plaatselijken
» weêrstand tegen het indringen zelf, en moet dus door veel üzer
» daartegen bestand zijn; bü de pantsering met hollowstringers
ii kan de plaatselijke weêrstand geringer zün, doordien in dat

(’*‘) Zulks had ook plaats bij de laatste Engelsehe schijf hier te lande
lieproeïd. die behalve de houten bekleeding nog een ijzeren plaat aan de
aeliterzijde had, waardoor zij blijkbaar zeer in sterkte had gewonnen {
,i t j
l t