HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 79

JPEG (Deze pagina), 679.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

i Ti *
I
ë ;.
F T3
j getroffen; het projecticl sloeg bijna geheel door de plaat heen
E en vertoonde aan de achterzijde eene scheur ter lengte van
0,21 el, ter breedte van 0,0125 el; het projectiel bleef in de
plaat zitten en had oen bult gemaakt over eene oppervlakte van
0,45 ei.
f 3de schot. Tref aan den kant en nam een stuk uit de plaat
· weg.
i lüu. 0llt\'Cl‘p Vllll Cüll killclllält-tI‘lBVCl‘S VOOP (E8]! I£{Ill0ll
van 0.16 el. (Zie plaat Xlll).
Hadden wij in Engeland gepantserde geschutstanden gezien
die, hetzij voor kust-, hetzij voor landsverdediging onveranderd i
konden overgenomen worden, het zou zeker onnoodig zijn zelf
een project te ontwerpen.
Ontwijfelbaar zou de zoogenaamde Breakwatertbrt-kazemat
zoo als deze voor Plymouth bestemd was, behoorlijk met zware
vuurmonden bewapend, een voldoenden gedekten geschutstand
voor kustverdediging opleveren, en hoewel de zeer groote hoe-
V veelheid ijzer daarin gebezigd niet op de voordeeligste wijze is
aangewend, zou zij ook voor onze kustverdcdiging bruikbaar
zijn. Hare groote kosten echter (f` 40,000) zouden echter ver-
moedelijk een onoverkomelijke hinderpaal blijven voor hare
daarstelling.
De zoogenaamdc VVar-Office-kazemat, hoewel minder kost-
baar, zou toch nog door de groote ruimte die zij beslaat voor i
onze landverdediging niet ongewijzigd kunnen overgenomen
worden, terwijl zij in weêrstendsvermogen achter staat bij het
Millwall Shield, dat echter alleen het front eener kazemat
zonder bovenbedekking voorstelde. Daarenboven zoude het
Millwall Shield uit zijne afmetingen zoo als het Shoeburyness
beproefd werd niet kunnen dienen tot frontdekking voor den
bovenbouw der genoemde kazematten, maar het zoude voor
het dekken van metselwerk en voor het verkrijgen van een
grooter gezigtsveld ook grootere afmetingen moeten verkrijgen,
vooral ingeval, zoo als bij de tweede dor genoemde kazematton,
‘ die dekking uit een enkel g<·w<­lt' zou moeten bestaan.
x
E
1
l