HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 76

JPEG (Deze pagina), 673.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

. fl "l
is: ä
5 lt` i
.si l
l
lt,.
‘ YU ‘
` äi ‘ ë
‘ punten hebben eene voldoende speelruimte bij de later te be-
h i' schrijven beweging van den hefboom CD.
j i ‘ Door dezen bol welke van een schroefdraad voorzien is beweegt
l jl; zich de vaste stelschroef zonder einde G, welke door de armen
l il K in den vorm van een rad in beweging gebragt werden.
. ik Wziiineer men aan die schroef zonder einde G draait, zoo lj
. zal de hefboom CD om het punt E bewogen, aangezien hier 'j
l geen windgang ontstaan kan vermits de bol F om de punten j
il L beweegbaar is.
il Door deze beweging van den hefboom bewegen zich de tap- i
M pannen B insgelijks in de cirkelvormige kussens I.­. i
i t VVat de andere stelschreef voor de elevatie betreft, deze is voor j
t de verschillende vuurmonden op verschillende manieren ingerigt. al
i , Bij het ligte geschut zit die stelsehroef met een weinig speel-
j , ruimte aan den vuurmond vast en beweegt zich aan het onder-
einde in eene kom.
,­ Bij het zwaardere geschut zit de stelsehroef aan de affuit en
‘· _ komt het stuk door de beweging regts of links een weinig
j scheef op die stelschroef. n l
‘,, De beweging regts of links is echter zeer gering, zoodat dit l
Lt geen nadeel van overwegend belang is. j
jl De aandacht wordt op deze inrigting gevestigd, niet omdat l
‘ zij nieuw ol in vroegere verslagen nog niet zou zijn medege-
l deeld, maar alleen om nogmaals de aandacht te vestigen op Y
ii · eene zoo belangrijke verbetering die naar wij vermeenen ook
; op onze bestaande veldaiiiiiten van toepassing is.
l
l I li". Besclmxwtjviuig van een projcctleldrxugcr voor zware
i projeetieleu met figuratieve schets. (Zie plaat XII.)
(
i Deze drager, welke gebruikt wordt bü projectielen van onge-
• weer 275 pond, kan door 4 en zelfs door 8 man te gelijk
'_ behandeld worden.
bestaat uit een groote zwaren ringA, welke van onderen
V`, oehter gedeeltelijk open is en eindigt met twee regts en links
i nitst··l<<·n<lo klannwen (l. i
gl
l
ll
l
E