HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 72

JPEG (Deze pagina), 730.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

,71/
‘ *1
{ 66
{ `{ beschrüving grootendecls uit het tüdschrift The Engineer is
_ overgenomen en welke daarin geplaatst was, zoo als men ons
{ in Evzgelzmd mededeelde, door een officieel persoon, bestaan
{ { die forten geheel uit graniet met ijzeren pantserschilden. {
{ De waarde welke men evenwel aan den weêrstand van dien ’
{ ip granietbouw moet hechten is niet zeer aanzienlijk, ten bewijze
5 waarvan wij slechts verwüzen naar de schoten n°. XX en XXII
. van de proeven welke wij te Shoeburyness büwoonden tegen i
, « het Breakwatcr fort.
. Wat het Breakwatcr fort zelf betreft, zoo valt het niet te
ontkennen, dat dit veel sterker is, aangezien dit fort eigenlük
‘ bekleed is met een ijzeren mantel, zoo als uit de gegevene
beschrijving blükt. Evenwel zal het fondament, dat circa 8,00
{ el boven water komt en geheel uit graniet bestaat steeds een
kwetsbaar punt zijn.
{ {
{ J
{l 11°. Korte beschrijving van een fort tot verdediging
van de haven van llnrwich. (Zie plaat XII).
{ Des morgens ten 4 ure te Harwich aankomende hebben wij
i` den tüd, welke verloopen moest voor dat de trein naar Londen
{i vertrok (8 uur), besteed om een der nieuwe forten te bezigtigen,
{ welke dienen om de haven te verdedigen.
{ De haven wordt door onderscheidene MarteZl0­t0rens (de
{i groote steenklompen van vroeger) verdedigd en juist in tegen-« _
{ll stelling van deze torens viel ons het fort op, waarvan hierbü
eene schets volgt, in zoo verre men die op de pas en op het
oog kon maken. {
{ De vuurlän ligt 12 a 14 el boven laag water en het geheele
{ al fortis genoegzaam gedekt door het zeer groote flaauw op-
,_ ‘ loopende glacis.
{" Wegens de groote hoogte van het fort boven den water-
{li ' spiegel heeft men in dit fort weinig of niets te vreezen van
{ het regtstreeksche vuur der schepen.
Hierdoor valt gedeeltelük te verklaren, waarom het geheel {
{{ steenen fort zelfs plongés heeft gedekt met hardsteenen platen.
V { Het terreplein of de binnenplaats benevens de walgang is alles I
{
{
{
{
ii {
{_
`KI _ A ,_ W «~. `""""__" ""4”"‘”"~r Y