HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 71

JPEG (Deze pagina), 734.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

l
ii
xe l
Q heeft men nog de batterijen B, C, H en l benevens de oude
G citadel D. De forten op de punten L en M aangeduid zijn de
H Stattmz en Stamford forten, Welke nogthans alleen tot de land·
D defensie dienen, behalve 6 stukken van M.
Men kan het aantal vuurmonden in de kustbatterijen bren-
__ gen tot ruim 206 stuks. ·
1 Op de litho-phetegraphie zün met zwarte lijnen cirkels gc-
trokken met stralen van 200, 400, 600, 1000 en 1500 yards,
(183, 366, 548, 914 en 1371 el) voor het Broakwatertbrt,
l, ten einde aan te duiden hoe de verschillende vaarwaters onder
het bereik zijn van het hevige vuur.
De zware getrokken lijn namelijk geeft het vaarwater aan
voor de groote oorlogschepen, terwijl de gestippelde lijnen de
_ lj vaarwaters voor kleinere schepen aanduiden.
t Duidelijkshalve heeft men op dezelfde plaat XI met andere
( jl lijnen cirkels getrokken met eene straal van 1500 yards (1371
` 61), uit de voornaamste gekazematteerde batterüen E (12 stuk-
j ken), F (26 stukken) en K 22 (stukken).
( Wat de beschrijving betreft van de inrigting en constructie
l van deze batterüen, hie1·in kunnen wij kort zün en verwijzen (
naar de beschrijving en teekeningen van het tort Gmvisimpeint
door den kapitein ingenieur J. H. Kuoivtnour ingezonden in
den Militairen Spectator, aflevering Julij 1868.
Het fort Pickle­c0ml2Ze , zie E, is volkomen de inrigting en
( de constructie van genoemd fort op GCt7‘7`iSO72170i7Zï, behalve dat
l de twee draaijende koepels op de kazematten ontbreken.
Evenzoo is het gesteld met de batterijen op Bovismtcl,
Dmkes­eilcmd en Carescuzd, met dit onderscheid alleen dat
( deze batterijen .geen tweede verdieping hebben.
l De drie laatst genoemde batterijen hebben naar ons inzien
een groot voordeel boven de forten Pickle-comble en Garrison-
i point, aangezien zü uit ééne rij kazomatten bestaande, veel
( minder trefkans aanbieden, dan de zooveel hoogere uit twee
etages bestaande forten, aangezien toch ten gevolge van de
schommeling van een schip de uitwerking juist in de hoogte
het minst naauwkeurig is.
Zoo als uit de genoemde beschrijving van den kapitein-
ingenieur Knonuour in don Militairen Spectator blijkt , welke:
H
) · .
l
x 1