HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 69

JPEG (Deze pagina), 685.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

lj .
il ~
ll V 4
E
l i t
·$ es i ‘
it 21 De Aasztm-battwy, was een fort van veel geringereii oni··
g vang dan het eerstgenoemde, doch was geheel naar dezelfde
n regels gebouwd , met dat onderscheid dat de verdediging van
g de keel niet door middel van caponières geschiedde maar door
1 een in het midden van·de keel staand gebouw.
e Zoodoende werd tevens de reeds vroeger genoemde geheel
" langs de linie deorloopende gracht verdedigd.
. Hoewel dit gebouw eigenlijk geen reduit was, zoo moest het
3 toch dienen tot algemeene kazerne en verdedigbaar verblüfniet
, alleen voor de bezetting van dit fort, maar tevens voor de
­ regts en links daarvan op verscheidene honderde ellen gelegen
' open batterijen.
. Daartoe werden die twee batterijen onderaards in verw
i band gebragt met genoemd verdedigbaar en zeer logeabel
gebouw.
Van dit fort valt niets te zeggen dan dat het verschillende
Haxmbatterijen bezat, welke even als de Haxo­batteri_jen E
van het fort Crownhill alleen dienden tot flankering van de
vallei en onderlinge verdediging en welke batterijen dien ten l [
gevolge aan geen regtstreeksch vuur waren blootgesteld.
. 3**. Het Station-/brt. Dit fort was nagenoeg geheel voltooid
en hoewel wij na het bovenvermelde geene aanleiding vinden
; eene beschrüving der inrigting te geven, zoo moeten wij nog­~
thans eenige oogenblikken stilstaan, ton einde onze bewonde·
ring te uiten over de inrigting van dit fort.
De ruime, 6,00 el breede en onder den top van het gewelf
ongeveer 4,00 el hooge, bomvrije localen waren goed geven- j
ij tileerd, van Engelsehen haard voorzien, enz. en boden een
uitstekend verblijf aan.
0, Overal vond men waterkranen en zelfs de latrines en urinoirs ‘
konden daarmede doorgespeeld worden. Er was ook een locaal
geheel ingerigt tot reiniging van den soldaat, zoodat de man
in het fort dezelfde eomtbrt aantreft, welke hij in zijne bar-
rack vindt.
T 4°. Het fort Smmford, dat nog in vellen aanbouw is, en
Waarvan ook weinig meer mede te deelen is.
l

l
l
l