HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 68

JPEG (Deze pagina), 745.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

t H
ll
77{ t ll
F {
§ .
ly
t
`
5 l
li U2 ii
¢ i
ql
i L_ waar eene enderwetseho inrigting. Nu gelooven wü dat het
` gebruik van trappen in een fort over l1et algemeen afkeuring
verdient, wegens het afvliegen van stukken, ten gevolge van
l p_ bomscherven niet alleen, maar ook omdat naar onze meening
l de gemeenschap zeer ligtelük verbroken kan worden. Van
j eene andere züde moet men erkennen dat oprillen de binnenruimte tl
verkleinen, en dat men in de Engelsche forten niet zulk eene be-
e i hoefte aan oprillen heeft als over het algemeen bij ons te lande.
tp Het verdient namelijk opmerking hoe groot de zorg is, die
‘ men hier heeft voor het buskruid en de gevulde projeetielen ,
‘ en hoezeer men vermüdt dat deze van verre worden aange-
voerd; zoo toch heeft men in dit f`ort7 zoogenaamde verbruik-
magazünen, namelijk 3 onder de daartoe gebouwde traversen
D en 4 in de onderbouwen van de Haxo­kazematten E. Deze
{ magazünen zün op twee manieren ingerigt. *5
E 10. Zü worden gevuld door eene poterne F, welke uit het
; terreplein daarheen loopt, zoo als te zien is in de doorsnede ‘
op plaat X. j
Boven op het magazün D bevindt zich alsdan een bomvrü
{ · locaal G onder de travers. 1
i Door middel van eene opening H van 0,70 el in het vier- r
, `, kant, kan een man welke steeds in dat locaal G blüft de f
,' gevraagd wordende munitie afgeven; Deze man ontvangt
1 door de opening I de munitie uit het buskruidmagazün , door
middel van een hyseh toestel (lift).
i 2**. Het magazün D heeft geene andere gemeenschap tot
X vulling dan door middel van eenen onderaardschen gang met de
groote magazünen welke zich onder de gronddekking B en Cbe- il
·, vinden. De inrigting tot uitreiking der munitie blütt dezelfde.
De vnnrmenden in de Haxo­batter§en ontvangen hunne
l` munitie uit de daaronder liggende magazünen.
Over het algemeen vindt men in deze forten een groot gebruik
%; gemaakt van onderaardsehe gangen. welke trouwens zeer goed
lg ` geventileerd en verlicht waren. J
Het Crownhill fort had ruim logies voor 500 man; en wan- A
l neer men de kazematten en caponières allen wilde gebruiken
‘ kon men 1000 man bergen. F
if
nl
:
ii
. (
ii l
=
lm _ e "i D mi-DJ HDN!