HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 717.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

= ­ l
t .
. l l
? nl
s
jg · 60
i i Zoo als men ons verzekerde bevond zich voor de geheele
; linie binnen een afstand van 2000 yards, geen enkele vierkante
yard welke onbestreken was.
De geringe tüd welke ons overbleef tusschen twee weken ;­
‘ Y· van proeven te Shoeburyness, maakte dat wü slechts enkele,
zoowel van de land- als van de kustdefensies, konden bezoeken,
· f doch dit kwam ons evenwel voldoende voor, aangezien de
Lp Engelschen in al hunne werken geheel en al dezelfde prin­
% cipes behouden. lj
e
Wij hebben de navolgende forten bezocht: Qï
A ä 1°. Crawnhill fort. Dit fort dat geheel tot de landdefensios ii
x ’ °
l behoorde, was gelegen op de meest vooruitspringende punt van W
ä de geheele linie en was ongeveer voor 2/3 gedeelte voltooid.
i g Voor zoo verrezulks mogelijk was hebben wij getracht in ik
l ig plaat X eene figuratieve schets te geven van genoemd fort,
` n zijnde dit een algemeen type, dat wü in de andere forten ¢
_ terugvonden.
< ll Zoo als op de plaat X te zien is bestaat de verdediging der DI
`. gracht door middel van caponières, welke zoo als uit de d0o1·- l
l F _ snede blükt uit'2 etages bestaan; elke etage heeft twee vuu1·­ ]
E monden benevens geweersehietgaten.
i I De doodehoek welke voor elke caponière bestaat wordt
` doorgaans verdedigd door middel van geweervuur uit eene
X daartoe aangebragte escarp­gallerij , behalve voor de dubbele
l ‘ caponière in de kapitaal van het werk; hier geschiedt de
_ verdediein der racht door middel van eweervuur uit de 2
e E E g V
lj facen der caponière zelve. .
l De drooge gracht heeft doorgaans eene breedte van 15 à 18 ”
lt el, terwijl zü eene diepte verkrijgt van ongeveer 10 el. Deze
f forten zün allen op rotsen gebouwd en de grachten worden i
l zoo als reeds vroeger gezegd is door middel van buskruid daar- ä
gesteld. Dien ten gevolge heeft men overal waar de rigting
_? van het Zit de cawière het toeliet de rots onder eene helling van 1
ongeveer 1/5 laten staan, zonder de minste contre­escarpmuur ij
aan te brengen. De escarp echter is overal bekleed met met-
· selwerk in moëllon. Op de escarpmuur bevindt zich overal eene
la
{ I
i
Ik L
J
lt
t
E ` I K ` { ` _ mm "“""'1_"` Y ”`L;4‘A;‘->