HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 65

JPEG (Deze pagina), 712.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

1 59
l havens welke allen op de Sound of Plymouth uitkomen, is de
, algemeene strekking van de nieuwe werken.
l Mon is daarom bezig om in eonon kring van ongeveer 3/4 uur
straal, een tal van Werken te bouwen, welke werken aan de
landzijde een geretrancheerd kamp maken , hetwelk men ver-
dedigen wil, naar ons aldaar is opgegeven, met 10 a 15,000 man
staande armoe en 35 a 40,000 man vrnwilligers (volunteers). i
Vfanneer dit reusachtige werk voltooid zal zün, hetwelk
_ men rekent dat over een jaar of drie kan plaats vinden, dan
zullen ongeveer 17 zoowel groote als kleine werken het ge-
1`Gï,1‘A1`l(JllG9ITdG kamp uitmaken.
Deze Werken liggen allen op een doorloopenden bergrug en
hebben eene diepe vallei voor zich. De natuurlijke ligging van
dezen bergrug is in eene getenailleorde gedaante, zoodat men
door op elken , als het ware door de natuur gevorxndon , saillant ,
een werk te leggen , èn de doorloopende vallei voor de linie
gedeeltelijk en de gedeelten van valleüen welke de inspringende
hoeken maken, beheerscht.
Op de meest uitspringende en zwakste punten liggen natuur- ~
lijkervvüze de grootste en sterkste tbrten.
­ Hoewel al deze forten elkander behoorlijk {iankeren, oiisclioon
dit doorgaans met zeer plongerende schoten is, zoo heeft mon
echter nog een ander middel aangewend. Men heeft namelijk
als het ware de koelen der onderscheidene forten vereenigd
met eene diepe doorlooponde gracht, welke gracht door ge-
schut, hetzij in een gebouw, hetzij in kazematten in de koelen
der Werken geplaatst , bestreken wordt.
Zijn door de natuurlijke zeer bergachtige gesteldheid van
· de positie, sommige punten niet geflankeerd, dan heeft men
hierin voorzien door op achterwaarts golegene punten batterijen
op te werpen. l
Vanneer men nu in aanmerking noemt, dat de bodem ge-
heel en al uit rots (lime stone) bestaat, dat de grachten alle
daargesteld worden door middel van springen met bus-
kruid, dat men zelfs groote oppervlakten van bergvlakken
twee a drie ellen verlaagd hoeft, ten einde een behoorlijk
flaukvuur te verkrijgen , kan mon zich een denkbeeld maken
van den reusaclatigon ailvoid.
l
l
l
l
1
il _