HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 706.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

'Nli
l
t
l
«l.

58 ‘
i geplaatst worden, dienen tot correctie van den invloed der l
; wind of tot correctie bü het vuren op bewegende doelen. A
l _x De opzetstang is een zeshoekig prisma; er is eene indeeling i
op van 0 tot 5600 yards; eene indeeling in graden tot 15° en
l verder indeelingen voor granaatkartetsen, kartetsen enz. De
p · opzetstangen zün stevig; de rigting geschiedt altijd boven over
· de stang; zij worden vastgezet door eene vrü zware schroef,
{ voorzien bij de Armstrong opzetten met een bled of knop,
i waaraan een klaauw, waardoor zij met geringe inspanning
‘ V stevig kunnen vastgezet en gemakkelük losgedraaid worden. i
A Op de platte achterzijden van het druitbog der zware kanons
_ is nog een sehootstafel in graden ingesneden en zün de cüfers wit
_ ä geverwd; deze sehootstaiel die van 3° 30' boven tot even zoo
veel beneden den horizon gaat, wordt gebezigd in verband met
l i een latje van bepaalde lengte dat op de atïuit kan gesteld worden.
i Het veldmaterieel der batterijen was in loodsen geparkeerd,
i die aan eene zijde open waren; het was in aiitmuntenden toe-
i stand en wordt met zorg onderhouden; de als gepolüste uit-
. einden der asarmen , armen der stelschroef enz., kunnen daar-
* j ` van ten bewüze strekken.
E. De tuigen zün alle van geel leder vervaardigd, worden
i van tüd tot tijd vernist; men was zeer tevreden met de ver-
. dwijning van de tuigen van zwart leder en achtte de nieuw
i ingevoerde zeer doelmatig.
» Het ijzer werd ook daar blinkend gehouden.
j De stallen ingerigt voor eene sectie, zün hoog en luchtig;
de ruimte voor elk paard I/3 grooter, dan bij ons het geval is.
ii
~ EP". Beselnrijviug van de werken van Plymouth.
iii (Zie plaat X).
Sinds ongeveer zeven jaren is men bezig om de zee-detensies
l zoowel als de land-defensies van Plymouth te verbeteren en
i i uit te breiden.
De haven van Plynwuth en de werven van Same/muse en Devon-
` port te beveiligen tegen een bombardement en aan de Engelsche
L schepen eene veilige ligplaats te verzekeren in de verseliillende
·«-
li
ï
l.
ll
ïl
' r
ll
l l
@ t
E.; p pp p Mg _ .