HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 759.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

· - Y ·~­~·-»­v ­~­-­ ·­-·­­~~­­­­­•­·»··• e.­~...­...­.. ,,.,,.,, ·. -­--­»·»­·~..
l , _
57
zwaar geschut, waarvan de as, ten einde daaronder de noodige
i ruimte te verkrijgen, gebroken is.
De vuurmond wordt door een windas met aan beide einden
Y geplaatst rad en ronsel, door middel van kleinere armen, of
? door middel van een grootere kruk of rad buitenwaarts de raden
g' aan te brengen, opgewonden. Daartoe kunnen om de tappen i
twee üzeren ringen , met kettingen aan de windas bevestigd,
j j geslagen worden. De lastsleper heeft een langboom bestaande
uit twee ijzeren platen, die tot elkander naderen en aan het
lë einde zoo zün ingerigt, dat zij op een belegeringsvoorwagen
j kunnen bevestigd worden. De ijzeren platen zijn door dwars-
j platen, bouten enz., onderling verbonden on versterkt.
Aangezien wij slechts eenmaal in de gelegenheid waren dezen
lastsleper te zien, en zulks nog maar in het voorbij gaan, zoo
i waren wij niet in de gelegenheid hiervan een schets te maken.
De granaat-kartetsen hebben eene afzonderlijke kruidkamer bij
den bodem der puntgranaat, door middel van een tusschen ge-
plaatst üzercn schot, dat te gelijk met de granaat gegoten wordt. _.
g De kamer heeft door middel van een kokertje gemeenschap , I
met de buis in de punt.
Het cilindervormig deel der granaat-kartets is alleen met
kogels gevuld; de kop bestaat uit een geslagen ijzeren punt
J die aan den gegoten ijzeren cilinder is bevestigd en waarin een
daarin passende houten pin wordt geplaatst.
De opzetten zijn aan beide züden van de vuurmonden aan-
gebragt; zulks is geschied om bij schuinen stand der vuur-
nl monden in het schietgat bij het rigten niet door de wangen
daarvan te worden gehinderd; tot het geven der verhooging
wordt de stang verplaatst. De vrü diepe en wijde vizierkeep
j is in een afzonderlijk dwarsplaatje aangebragt, dat bij het veld- j
j geschut door middel van een schroef zonder einde tot correctie
der derivatie heen en weer kon geschoven worden; bij het zwaar
geschut geschiedt zulks door verschuiven in eene sponning,
waartoe aan de voorzijde een knop is aangebragt.
De verschuiving geschiedt echter niet om de derivatie zelve
te corrigeren; daartoe is de opzetstang onder een helling in
het bodemstuk geplaatst.
De drie indeolingen, waarin de vizierkeep links en regts kan
l