HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 764.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

/21; l
s ,5 L
F f
56
Op het tenue werd bij de bediening weinig gelet; men was
` gekleed in witte pantalon en in het hemd. O
i Deze vrijheid in tenue bij de bediening van het zwaar geschut
i ging echter gepaard met eene uitmuntende houding, militair ;
i voorkomen en kleeding, wanneer de man, tot andere diensten ?
, geroepen , in het gelid was aangetreden.
r Niet alleen wordt van de oefening van het kader en van
i den kanonnier veel werk gemaakt, zulks was ook in het kamp "­
· het geval met de ofücieren, die daarvoor een jaar gedetacheerd
worden om in den zomer eene practische en in den winter eene iï
theoretische opleiding te ontvangen. Bij de practische opleiding t
; I worden door de officieren zelven verschillende werkzaamheden l
i verrigt; zoo zagen wij een vlot in zee brengen dat uitsluitend
i i door officieren was zamengesteld; het werd door officieren in
i l een barkas roeüende geboegseerd en door anderen op het vlot ‘
‘ g zelf door boomen voorwaarts geduwd, om ter bestemder plaatse
te worden geankerd.
, · Op het vlot stond een 7 inch kanon waaruit den volgenden
. dag zou gevuurd worden. Qi
’_ De officieren waren daarbü gekleed in witte pantalon en
i · witte korte jas, even als een kiel toegeknoopt. De ondero{fi­
V eieren en manschappen hadden dergelüke werkkleedingstukken,
1 zoodat zij op een afstand niet te onderscheiden waren. Q
De seinen tot vuren werden door middel van telegraatl
B toestellen gegeven en de ontsteking geschiedde door electriciteit
l door denzeltden officier, die met de behandeling van de toestel V
lp Navez Leurs, tot het meten der snelheden, belast was. De N',
ontsteking mislukte slechts eens, namelijk bä het salvo op de i
Q. Breakwater kazemat. Het püpje had echter vuur gevat maar
H, de lading niet ontstoken. 0 ï
j Op het terrein waren verscheidene bomvrije schuilplaatsen l
t, opgerigt om beschermd te zün tegen de stukken der projectielen ,
_? die op afstanden van 300 tot 500 el links, regts en achter-
waarts van de kazemat neervielen. A
E Voor de verdere inrigting van het kamp te Shoeburüness
, kunnen wij verwijzen naar hetgeen daaromtrent reeds door den
i kapitein STEENBERGHE in zün meergemeld verslag is gezegd.
gg; Alleen zü hier nog melding gemaakt van een lastsleper voor
i' ,
l
ll
·
[ K
il
l
l.
l
in . .__________ .__4__,_n e