HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 698.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

_ Y --~ ~~»., Y ,«.­­­.«,·­M,.«.. _,..,.___,.--­­­«·­.­­«•.»¤¤•«»••¤­ ­;e. ~·­·· ­ - ­~­~«-~·,;_
`”(
l
i
I ii
'·" vs “
`I Bij het rigten moet bü de eerste aiïuit het geheele gewigt
van den vuurmond, bij de tweede slechts de broekzwaarte
geligt worden.
Bovendien werd nog alles in gereedheid gebragt tot de be-
proeving van de affuit Moncrief.
Het doel van deze aH`uit is om bij het recul den vuurmond onder
l de borstwering te doen dalen, zoodat de bediening gedurende
l het laden aan het gezigt van den vijand onttrokken is.
* Naar men ons verzekerde werkte de aiïuit zeer gemakkelük.
De groote omvang der deelen waaruit ze is zamengesteld
maakt haar echter zeer trefbaar.
i Bij het laden wordt eerst de kardoes, daarna de papieren
i prop in de ziel naar achteren gebragt. Het projeetiel wordt
met zes man, door middel van den later te beschrüven pro-
jectieldrager, in den vuurmond gebragt, een zevende zorgt,
dat de nekken met de trekken overeenkomen en duwt het pro-
jecxziel voldoende naar achteren, om den aanzetter te kunnen
l plaatsen; aan het einde van den aanzettersteel is een touw
bevestigd met twee einden, aan elk van welke zich vier man g
e plaatsen om het projectiel naar achteren te brengen ; twee man
besturen daarbij den steel. '
Deze ladingswhze zou wanneer zij achter een borstwering
j of in een kazemat moest plaats hebben, zeker veel bezwaren
5 opleveren: het is echter zeer waarschijnlijk, dat dan wel
` andere middelen zullen worden aangewend. om het projectiel
voor de ziel te brengen.
,>· De lading geschiedde met orde en snelheid (*), het geen moet
wo1·den megescïireven aan de Engelsche kanonniers, die nage-
2 neeg zender uitzondering sterk gebouwde , krachtige menschen
i zijn , meest allen van meer dan middelmatige lengte, en wien
het door eenen langdurigen diensttüd en practische leiding, noch
aan ondervinding, noch aan oefening ontbreekt.
gi:) Volgens opgaven vereischt de bediening van het 9 inch kanon op
ijzeren afïuit eene bediening van 13 kanenniers, en die van het 12 inch kanon
eene van 20 man. Op 1000 yards door een schietgat vurende, werden met i
het 0 inch kanon G schoten in 0 minuten gedaan en niet het 12 inch kanon
2 sehoten in 5 minuten.
l