HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 634.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

In , Y ,_ ,_ Y Mw- ---~v- »­­­•««~~ .­·¢¤¤~.,v-,4+ ­:v· ; ·¤••"'ï '~f-Z'; `°"’-`­"""°"`""'§;
ä
533
I gedeeld , en opgenomen in de aanteekeningen door den luitenant-
kolonel von Pnnuscnnu en den kapitein Srnnnnnneun, betrek-
kelijk eenige artillerie aangelegenheden opgemaakt gedurende
0 hun verbiijf te Londen, ingevolge ministeriele aansehrüving
r van den llden Julij 1866, n°, 53 P.
J
- De ziel dezer vuurmonden is lang bij het:
5
1:2 inch kanon 3,673 el. i
g )) H H
9 D I? D
1 7 )) D H
De helling van den trek is progressief aan de züde van
· den bodem , beginnende met een helling gelijk nul.
Deze inrigting noodzaakt tot het versmallen der bovenste
rijnokken, daar anders het projectiel niet zou kunnen geladen ­
worden.
Aan de zijden die langs de schietflank van den trek wrijven, ’
hebben die nokken dezelfde helling als de trekken voor aan
de monding; aan de andere of laadzijde is hun helling gelijk .
aan de kleinste helling der trekken nabij den stootbodem.
Uit deze inrigting volgt, dat het projeetiel terwijl het de
ziel doorloopt door de onderste rij nekken geleid wordt, en
alleen de beide rijen nokken tegen de schietflank der trekken
, steunen op het oogenblik dat het projectiel do ziel verlaat.
De hard ijzeren projectielen worden mede te Woolwieh ver-
vaardigd; ook daarvan is in bovengenoemd rapport eene juiste
voorstelling gegeven. Elke vorm was voorzien van twee kanalen.
De glinsterende en stralende breuk der gebarsten projectielen
toonde aan, dat zij tot op de kern hard zijn. Aanvankelijk
waren zij zulks slechts even als die van Gnuson tot op korten
afstand van de oppervlakte.
. De volle projeetielen hebben echter ook een holle cilinder-
vormige kern aan den bodem met een schroef gesloten, in
j middellijn bij de verschillende kalibers van 0,05 el tot nagenoeg
0,04 el, terwijl die kern zich tot ruim 0,18 el van de punt
l