HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 602.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

, 'fïl
rl
E
i 52
l ` , waren, bedroeg de blijvende doorbuiging van deze plaat 0,0317
el, tegen 0,0155 el van het ll-ijzer.
De kosten van de vierkante voet van deze plaat ad
l f 360,00 per ton , bedraagt ......... f 32.10
X De U-üzer pantsering echter slechts .... 15.45
V Verschil . . . f 16.45
l De prüs is alzoo 54 per cent minder en de doorbuiging
slechts ‘/,.
_ ` De opgave van deze proeven hebben wü verkregen van den
directeur mr. IIUGHES van de Millwall Iron Wbrïcs, den uit«­
l , vinder van de Hollowstringer.
l, Deze proeven zün genomen op den Gden en 10den Au-
X , gustus 1867.
· ä
i SO. ,lIg€ll¤CBIl(§ ltlüdëdëèlillgëll CH 0j)IIlCl`kiIIgCll 0IlItl'Clt
p batterij, buskruicl enz.
,1 De batterij was zender borstwering; de 12, 10, 9 en 7 inch
i ` vuurmonden en het 15 inch RODBIAN kanon waren naast
q elkander opgesteld.
la Achter de vuurmondon loopt evenwüdig aan de vuurlün een Y
l spoorweg, die in verband gebragt was met het net van spoor-
l wegen, dat men op het terrein van Shoeburüness vond en
Q zoowel naar het gesehutpark als naar de aanlegplaats der
ri schepen voerde, zoodat het vervoer van vuurmonden en muni-
I tien gemakkelük kan plaats hebben.
i Van het VVoolwich kanon, dat ook bü onze marine in gebruik
en reeds meermalen beschreven is, worden verdere opgaven
lg onnoodig geacht. p
·i De vervaardiging dezer kanonnen, die wij in de gelegenheid
waren te Woolwich te zien, is reeds in hoofdtrekken door den p
l kapitein van het regement veld-artillerie Srnnnenneim mede«
. ·"` l
N
i
gz .
I.
li
;!i ,_ t e
Wax Y M A e “"“"""` ^ "