HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 516.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

li
* 51 2
lJ­i_jzer. Pantse1·pla;wï.
Eerste val 0,0031 el. 0,0093 el.
Tweede » 0,0062 >> 0,0237 »
Derde » 0,0093 n 0,0316 »>
vïè Vierde » 0,0142 » 0,0440 »>
L Vüfde w 0,0155 w 0,0508 >=
Men ziet dus hieruit het voordeel van het HI«­ijzer.
‘ De kosten per vierkante Engelsehe voet voor elk dezer beide
‘ pantseringen, leveren het navolgende verschil op in het voor~
deel van het U­üzer.
De vierkante voet pantserplaat, dik 0,101 el,
weegt 7 2,64 pond, en dit gerekend tegen f 360,00 per g
Engelsche ton: ............. f` 25.70
De vierkante voet U-ijzer met twee dunne platen
weegt hetzelfde en wordt gerekend tegen f 216,00
per ton, alzoo : .,.......... «» 15,45
Verschil : . . . f 10,25
l
I De prijs is alzoo 40 percent minder en de doorbuiging
slechts ongeveer een derde.
Tweede proef.
Na deze proef heeft men eene tweede genomen, door, in
plaats van eene pantserplaat van 0,101 el, eene dergelijke
plaat van 0,127 el te bezigen.
i Deze plaat had dezelfde breedte als de vorige, zoodat het
1 ggewigt per vierkante voet 90,80 pond bedroeg.
Nadat onder geheel dezelfde omstandigheden 5 slagen gedaan
l