HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 614.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

_" _,_ ,-....7-,a Y--- ·­­«•-.--­­.­«,­..r..Y_Y.._,r`....,,»--.,,, ,.,,,..,.,r,,_`_ ,__,,,-,»·« -·.g·•·»­«­,;•`»«r­·y•y•r ~­·¤­·v-­­-­vrr¤-•»»«4.» "§l"

49 ‘
Daarenboven verkreeg het regter gedeelte van de plaat door
den dreun van dit projectiel, welke echter slechts een indruk
maakte van ongeveer 0,10 el, eene scheur van af schot II
2 naar het boveneinde der plaat.
l
6°. Proeven tegen eene gehamerde ijzeren plaat van de
Thames Iron \'orks , ter dikte van 0,381 el (15 inch).
li
4 . ..
Plaat IX. Deze plaat was op dezelfde onvoordeelige wijze
l opgesteld als de gewalschte plaat van Bnown.
] Aangezien de proef eigenlijk min of meer vergelijkend was,
1 zoo eschiedde alles onder eheel dezelfde omstandi heden.
. E g Q
l
l 1ste schot. 12 inch vol projectiel: gewigt 269,67 pond; lading
l 34,504 pond. Dit schot nam in eene meer of min schuine
ï benedenwaartsehe ri ting een stuk uit de laat weg en drong
, g t> ca 2,
l gedeelteli k in den rond.
D g `
=l . . . . . lj
,‘ 2de schot. 10 inch v0l­proJect1el; gew1gt 574,21 pond, lading »
27,24 pond. De indruk van dit schot bedroeg ongeveer 0,28 el,
doch de uitwerking was verbazend groot, aangezien de plaat
niet alleen in onderscheidene stukken vloog, maar een van
die stukken, ruim 4000 ponden wegende, op meer dan 16,50 el
weggeslingerd werd. Deze groote massa werd daarenboven 1
i onder de wewslinwerine geheel om edraaid.
G D O CJ b g
De plaat was vernield en het vraagstuk omtrent de voor#
keur, te geven aan gehzunerde dan wel aan gewalschte platen
, {een vraag-stuk waarvan naar ons inzien de oplossing te voorzien .
was geweest), opgelost.
l
l
il
7". Beschrijving , enz. van de lloilowstringer ilï­ijzer`.
De duidelijkste en eenvoudigste benaming, welke men aan de
i zoogenaamde Hollowstringer geven kan, is die van ll-ijzer, in
tegenoverstelling van T- en I-ijzers.
4
S
K
i
l

E w
1; l
>l
`
l