HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 770.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

."°‘«`i i { U iv W` """ ' j '
l E
v ; 46
6de inch plaat getroffen wordende door een 10 inch projectiel i
zou blijken bij de 9 inch plaat verre achter te staan; wel is
j de 9 inch granaat bn de 6 inch plaat minder diep ingedrongen i
_ (6de en 7de schot) maar het komt ons voor, dat dit projeetiel, j
dat dan eens iets vroeger, dan iets later, springen kan , niet
I zoo goed als de vol-projectielen tot maatstaf van de indringing
[ strekken kan.
{ Niettegenstaande de zwaardere proef, vergeleken met
l die der andere kazematten , waaraan het Millwall Shield l
l onderworpen werd, proef die zij in het werkdadige wel nim-
l mer zal hebben door te staan, bleef zij aan de achterzhde
i zoo goed als onbeschadigd en drong geen enkel projectiel
' door de schijf heen , dat bij de beide andere wel het geval was
1 geweest. lj
j W Het achter die kazemat opgestelde kanon zou steeds hebben
‘ kunnen blijven doorvuren; alleen zou het 15de schot, dat tl
j tegen het schietgat trof`, inwendig manschappen gedood en
.‘ gewond kunnen hebben, en zou ook het llde schot nadeelig
, voor de bediening geweest zün; in de werkelijkheid moet men
j een kniestuk van grond voor de schüf of ten minste eene betere jj
i v· bevestiging op een behoorlijk voetstuk aannemen.
De nadeelen, die het sehietgat opleveren , zijn echter niet te
ll ' vermijden en blijken ook uit de gedane proef bij Schuman`s­
j kazemat met minimaal schietgat; hoe kleiner dat schietgat is
j h van afmetingen en hoe meer ijzerdikte de wanden hebben, des
f te meer zal mon inwendig tegen het indringen van scherven ` .
j E van de op den kant treifende projeetielen beveiligd zijn; terwül ig
,_ A een touwen mantel ook nog vrij groote scherven tegenhoudt.
jl l Niet alleen bleken de pantserplaten ook bij deze schijt`, even
lj ` als bij de Wa1·ofiice­kazemat, uitmuntend te zijn en was de
nl weerstand der &T­ijzers zeer groot-; ook de gebezigde bouten, i
l , van welke geen enkele gebroken was , waren voortreffelük. lj
l j Na ons vertrek uit Engeland hebben er met het lil inch
{ , kanon met volle punt-projectielen van l’alliser­ijzer, wegende
l i 272,00 pond, op den afstand van 64 el nog 4 schoten plaats
l gehad met de lading van 33,80 pond waarvan de trefsnelheden
r l gemiddeld 368,45 el bedroegen.
j Het 1ste en 3de schot geschiedde op de niet bedekte 6 inch
` l
j l
vl
je l
l' al
t
fil
dit «
ii
ll
X .