HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 730.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

- ` A ,,-. He- - --« ~ ,­·~ ~ -~«---­-­~­.-<­­,-­i­..g·,,«;­_·(­,.,§;,._­,,‘v,·,;.,.,r.­.`...=,.~‘­.­..<..•asï·=s~uz«••~­v·q·’ ,z­;ï#·*% C`§7•`Y§_'2_
ïl
45
1 De mindere indringing van dit 10 inch projeetiel, als die
van het 9 inch bü het 10de schot doet zien, dat, zoo als reeds
is opgemerkt, dit laatste op een zeer verzwakt deel. trof,
waaraan dan ook wel de diepere ind1·inging tot even in de
2de voeringplaat zal moeten toegeschreven worden; en
l 3°. bü het 14de schot, zünde mede een 10 inch granaat met
de treiïsnelheid van 64 el, dus bijna aanvankelijke snelheid.
i Niettegenstaande ook daar de sehüf niet meer de volle sterkte
E had, drong ook dit projectiel niet tot de tweede voeringplaat
1 door, zoodat deze behalve de geringe indringing bij het reeds
genoemde 10de schot, geheel onbeschadigd is gebleven.
De indringing van het Rodman­projeetiel was geringer,
E alleen we1·d door het laatste het schietgat beschadigd.
Uit dit overzigt blijkt, dat deze pantsering bestand is tegen
het 9 en 10 inch Woolwich­kanon, waarmede bedoeld wordt,
dat het niet gelukken zal deze schijf door genoemde vuur-
monden te vernielen, zonder haar op zeer korten afstand te
naderen, en dan nog eerst na het doen van vele schoten, .
zoodat het eene zeer zware taak zal zal zün om eene zoo
gepantserde batterü te vernielen, wanneer zü bü behoorlüke
bewapening tevens van een geoefend personeel tot bediening
voorzien is.
Bij dit verslag is de staat gevoegd voorkomende op pag. 143
van het Report of cz special conzmittee om the Gibraltar Shields ,
, zijnde zoo als reeds is gemeld het Millwall Shield aan ongeveer
dezelfde proef onderworpen geweest.
Die staat geeft de gelegenheid om de uitwerking die op deze
pantsering heeft plaats gehad eenigzins te beoordeelen.
De uitwerking echter der granaten van 10 inch met eene
tretsnellieid als op 64 el, dus bijna aanvankelüke snelheid,
ontbreken op dien staat.
Het bedekken van de 6 inch plaat met drie platen elk van
1 inch verdient geene aanbeveling. Die platen toch wijken at'
en staan aan spoedige vernieling bloot.
()p de (3 inch niet gedekte plaat is geen projectiel van 10
inch geschoten. Uit de uitwerking echter van het 9 inch vol-
projeetiel (1ste en 2de schot) zou men moeten afleiden , dat de
i
fi