HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 695.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

l
r [
t 36
De vergolüking der teekeningen Ill en V1 de indrin-
. ging op kazematten n". 1 en 2 voorstellende, doet zien, dat bü
I n°. 1 de indringing van het 12 inch projectiel, geringer ofniet
` veel grooter was dan die van het 7 en 9 inch projectiel op
) kazemat n°. 2; maar dat de indringing bij n°. 1 niettegenstaande
) de groote üzerdikte spoedig toenam, waaruit de minder doel-
t matige zamenstelling dezer pantsering blükt, waarop vroeger
( reeds gewezen is.
( Ten opzigte van de concrete moet worden opgemerkt, dat zij
in groote massa vereenigd, zoo als in de regtstanden , de door de
, platen doordringende projectielen terughield, en dat zü dus bij
T zulke massa en opgesloten tusschen üzeren platen, beduidend
{1 · wederstand biedt; nabü het schietgat echter kan zulk eene
massa concrete niet worden aangewend, en daar, waar zn slechts
3 a 4 palmen dikte had, was haar weerstand gering.
ig Hoewel nu deze kazemat, zoo als reeds is opgemerkt, niet
‘ g bestand was tegen de 10 inch vuurmonden, gebezigd van 914
, tot 183 el, en zij op den afstand van 183 el ook voor het 9
inch kanon zou bezwüken, zoo blükt toch uit deze proef`, dat
( z§ tegenover vuurmonden van minder kaliber zeer voldoende
bestand is, en het niet zal gelukken , haar met die vuurmonden
( van minder kaliber te vernielen zonder op zeer korten afstand
te vuren.
In het geval zelfs, dat men op zeer korten afstand, alzoo
i binnen 183 el, zoude kunnen komen, zal naar onze meening
(g de vernieling van zoodanige kazemat nog niet plaats vinden,
dan na een groot aantal schoten.
i
i) 4". Proeven tegen het Mil1waIl­·Shleld. (
l gebrek van een meer uitgebreide teekening , moeten wij ons
l bepalen tot de korte beschrijving van de teekening voorkomende
) op plaat VII.
' Het onderste gedeelte der schüf (zie A fig. 1 en 2) was
. gepantserd met een 0,228 el (9 inch) gewalschte ijzeren plaat:
ir het bovenste gedeelte met een dergelijke plaat van 0,152 el
i
te .
t
i
))
rl
nl ·