HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 629.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

I
J
1
24.
( Dczc pantsoring stcundo vcrdor togcn conc kazomat, gcdolet
( door iniddcl van gomctsoldc bogcn , waarop conc laag concrcto.
( ln hot; gchocl zoo als mon dozc kazomatton tot nu doorgaans
( bouwdo. Voor zoo vor do rcgtstandcn rcikton, was het gowclf
* aan dc binnonzijdc bcklocd mot dunno ijzcron platon. Hot go-
docltc dor pantscring dat nict togon do rogtstandcn of tcgcn dc
(_ bovcndckking stoundo was aan dc achtcrzädc mot conc dunno
( ijzcrcn plaat bcklood, dicncndc om hot torngvlicgcn van
( koppcn van boutcn cnz.tcgon to gaan. (Zic fig. 2, 3, 4 cn 5).
I Ecnc vcrdcro boschrijving dor kazomat cn haro inrigting
nabü hot schictgat komt ons ovcrbodig voor; wij vorwijzon
naar dc plaat IV.
Mon dood do navolgcndc schotcn. (Zio plaat V cn VI).
Schoten op dan 23sten Jzcm,)'.
1sto sc/wt. 7 inch (0,1778 cl) granaahgcwigt mot do spring-
lading 152,39 pd.; vollo lading van 9,98 pd. (L G. 1%.).
Dit schot trof op do 0,203 cl dikko plaat nabü dc ll1l{(!1'·
bonodcnhock, dus op do boklcoding ondcr A.
Do indringing bodroog 0,21 cl.
Do kop dor granaat sprong 4 à. 5 ol torug.
5 Er ontstondcn goonc barstcn in do plaat cn aan do achtcr­·
züdc was nicts tc zicn. `
1
2dc schot. 7 inch (0,1778 cl) granaat; gcwigt 52,32 pd.;
lading 9,98 pd. (L. G. R.) trof op dc bclïlocding B, waar do ~f·
plaat 0,115 ol dll; is.
_ Dc indringing bcdrocg 0,36 ol. i
1 Dc punt was dus in do vooringplaat gcdrongcn, doch nict
, in don rcgtstand.
{ Do afgobrokon kop blccf in dc plaat zittcn cn was conigzins
rcgts gowond,
Uitwcrlxing als bovon.
Sdc sc/zot. 7 inch (0,1778 cl) granaat; gowigt 52,35 pond;
lading 9,98 pd. (L. U. Trot op do allsclioiding dor
platon ll vn (Ju. rlovh hot niovsï op lt.
1
.2