HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 647.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

Y

l
l
2:t
Deze kazenmt werd uitgevoerd door de lirniu. Millwalá iron F
l/Vorks en bestond uit de navolgende gedeelten. ‘
A. (Zie plaat IV, fig. 1 en 2). De dikte der plaat bedroeg {
( 0,203 el (8 inch) bevestigd op eene over de geheele schijf
( heenliggende ijzeren plaat, ter dikte van 0,05 el. .
) ` Deze plaat Welke als basis voor de vergelijking van de uit- is
i werking der verschillende schoten dient, wordt vocringplaat J
) genoemd. (Zie X fig. 2). De bouten waarmede de plaat be- l
) vestigd waren liepen door holle ijzeren buizen (zie lig. 5), door
) de geheele dikte van den regtstand. Deze regtstand bestond uit- `
« concrete en was geheel bekleed met ijzeren platen. (Zie iig. 2 en 3). )
( . . . J
B. (Zie {ig. 1 en 2). De dikte der plaat bedroeg 0.114 el ,
(ZU/2 inch) en was bevestigd op aaneensluitende ll-ijzers.
A De bevestiging door middel van de bouten was even als
‘ onder A vermeld. ’
C. (Zie iig. 1 en 2). De dikte der plaat bedroeg 0,152 el
(6 inch); zij was gesteund op aanecnsluitende `ëJ­ijzers (de zoo- l
genaarnde Hollowstringer) van l;ilUGHES , waarvan dobeschrijving ­
later zal volgen. De plaat met de ‘äI·ijzers waren bevestigd
gedeeltelgïc Oa door middel van bouten door den regtstand en
gedealtelgïïc Cb aan I-ijzeren staanders. De tusschenrnimten ‘
dezer staanders waren opgevuld met concrete en die van de
U-ijzers met asphalt.
D. (Zie {ig. 1 en 2). De dikte van deze plaat bedroeg
0,101 el (4 inch) en de bevestiging was op dezelfde Wijze als
die onder C vernield, met dat onderscheid alleen , dat onmid-
dellijk achter de pantserplaat H-ijzers , in plaats van U-ijzers
( Waren aangebragt.
E. (Zie fig. 1 en 2). De dikte dezer plaat bedroeg 0,114 el
(álï/2 inch) en was gcclceltalgjk E a bevestigd tegen de H-ijzers
en gedceltalijïc F la tegen den reggtstand. hoewel voordat tweede
gedeelte de roeringplaat toch doorliep. Dit vormde alzeo op
zich zelf nog eene ze=«l<‘· snor- van lielçwmlïng, .
4