HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 669.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

l
t
J 20
' Uizfzvcrking van het saivo @1 de /Jre<z/bzc·at0r­/02·i,
kazenzat op dan Ssten Julg)`.
è
l Het salvo geschiedde uit het 15 inch glad-kanon van RODMANN ,
het 9, 10 en 12 inch getrokken lvoolwich kanon.
De ontsteking van deze vuurmonden geschiedde door electri-
, citeit; het 10 inch-kanon ging echter niet at`. De volle lading i
l werd gebezigd.
l De uitwerking geschiedde voornamelük tusschen de lste en
’ 2de slaandor van de linkerzijde.
De linker helft der middelste plaat werd in twee stukken
gescheurd waarvan het eene vóór de kazemat was neergeva1~
len, terwijl het andere tot op drie el was terug geworpen.
Op grooteren afstand lagen nog vele stukken van verschil-
lende aimetingen, die door vroegere schoten reeds gedeeltelijk
waren atgeschenrd , verspreid.
26ste schot. Het RODMANN projectiel van 15 inch, wegcnde _
205,78 pond ; lading 37,8 pd. trofnabä de bovenkant der onderste
plaat; het maakte een nagenoeg bolvormig gat 0,38 el diep
en 0,42 el wijd, brak de 2de smalle verticale middelplaat, die
ook een hevigen schok ontving van l1ct 12 inch projectiel n°· 28,
' zoodat die plaat over de geheele lengte sterk gebogen was.
De daar naast staande verticale tusschcnplaat was geheel weg.
27ste sc/zot Het 9 inch projectiel, had een ovaalvormig gat ­~
gemaakt in het overgeblevene deel van de voorste plaat. Daar-
omtrent was eene wijde opening in de sch§f` ontstaan , door de
j vereenigïng van de gaten gemaakt door het 9de, 11de, 12de
_ en 13de schot.
l Een groot stuk van het onderste deel van de gebogen boven-
plaat onder schot n°. 17 was geheel los van de bouten en hing
over, gereed om bij den minsten dreun af te vallen.
Binnen in de kazexnat was een groet stuk plaat van boven
het schietgat op den grond geworpen. Bü de 2de staander
waren nog twee verticale middenplaten doorgebroken en het ijzer
van don regtsland was sterk beschadigd en ternggedrcvcn in de
l
Y
l
il
il
z