HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 700.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

|
i _ t

K I
J 18 {
steuning en het onderlinge verband spoedig doen verloren gaan. i
iq En dat zulks niet alleen het geval is bü de smalle midden en i
1 achterplaten maar ook daar waar de drievoudige pantsering ¤
Q uit groote platen bestond, bewüst de uitwerking van het 10de I
l en 13de schot onder het schietgat. ls die ondersteuning on- ·
. voldoende, dan ontstaan er barsten in de platen en dan wordt .
1 de indringing der projectielen grooter. Op den eersten dag
l toch drong alleen het 8ste schot door en zulks nadat de onder-
l steuning nabij het trefpunt reeds zeer moest verminderd zijn
door het 6de en 7de schot; de volgende dagen zijn a.l de projec-
’ tielen , ook die met verminderderde lading geschoten doorge-
drongen, sommige even als bij het Ssto schot alleen met de
1 punt, doch de meesten geheel en al, behalve bij het 20ste schot
dat eerst de graniet getrellen had.
eene bekleeding met eene groote veorplaat en twee rijen
smalle platen daarachter (plzmks), waarvan de middelste verti-
caal en de achterste horizontaal zijn gesteld, schünt, dat door
gedeeltelüke inbniging van die smalle platen, de goede onder-
steuning en het verband nog spoediger moet verloren gaan ,
dan bij groote platen.
De smalle platen zullen ook , indien er barsten ontstaan,
spoedig doorgebroken worden, waardoor dat gedeelte der schüf
zeer wordt verzwakt. Uit deze proef verineenen wij het be-
i sluit te mogen trekken dat bä een stelsel van op of tegen
elkander geplaatste platen, hetzij de achterbekleedingen uit
groote platen of alleen uit »> planks" bestaan, de groote hoeveel- ‘
heid ijzer niet op de meest voordeelige wijze is aangewend,
maar dat daarvan met het oog op het weerstandsvermogen
meer partü te trekken is.
{ Voortzetting dm- proeven op de Brmku;a£az·-/`ort kazcmat
l 0p dan 7cZm en Ssten Jul;].
Op den 7den Julij werden nog 3 schoten gedaan tegen
deze kazemat.
23ste schot. 10 inch (0,254 el) granaat; gewigt met de
springlading 181 pd., lading 21,77 pd., gevende op een afstand
e
I
I
__