HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 700.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB


17 `,
Ook pleitte de uitwerking van het l7de schot op de hover-
hoekplaat, die volgens de diagonaal scheurde weinig voor de
deugdzaarnlieid van het ijzer, ton zij zulks ook hier moet
worden toegeschreven aan de onvoldoende sterkte der onder--
steuning van het bovenste gedeelte der kazemat. ‘
De groote uitwerking van het 1Sde schot laat zich dan ook
g in verband met bovenstaande wel verklaren.
Van de uitwerking van het 19de en 20ste schot, welker l`
projectielen geheel doordrongen , was aan de aehterzüde weinig
te zien, aangezien de punten zoo zü geheel zijn doorgedrongen 'P
Q achter in de concrete moeten zijn blijven steken. ·
De schoten waren te hoog om aan de voorzijde deindringing
te beoordeelon. j
Het 20ste schot dat op het bovenvlak van den granietbouw trof ik
en het 22ste dat daarin trof, bewezen het geringe weerstande-
vermogen van die stof tegen projectielen uit zwaar geschut. g
De algemeene inwendige toestand van de kazenizït, was na `V
den 3den dag der proef weinig veranderd, aangehien de grootste
beschadigingen in het bovendeel, uitwendig zigtbaar, inwendig L
aan den bovenbouw geen zigtbaar nadeel hadden toegebragt,
terwijl de overige schoten op den inwendigen toestand weinig .
of geen invloed konden uitoefenen. i'
Hoewel dus de kazemat nog tot weerstand in staat was na
18 schoten uit de 12, 15 en 10 inch kanonnen met volle lading, ·
en 4 schoten met verminderde lading, zoo moet toch niet uit
het oog worden verloren, dat er niet steeds op het zwakste
l gedeelte, het schietgat namelijk gerigt is; daarentegen ge-
schiedde, zoo als reeds is opgemerkt de proef onder omstan-
digheden, die zich in het werkdadige niet zullen voordoen;
zoodat die kazemat, aangebragt op het Breakwater fort te
Plymouth dat op niet minder dan 500 el kan worden aange-
vallen , voldoende sterk zijn zal.
Alhoewel het spoedig barsten der platen zou doen veronder-
stellen dat van een minder goede hoedanigheid waren, zoo
kan zulks ook wel aan het stelsel zelven gelegen hebben.
Het spoedig doorhuigen toch der staanders, en van de platen
zelve, het losraken en breken der bouten moet bij een pant-
seling van tegen elkander geplaatste platen de behoorlijke onder-
i)