HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 672.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

1
(
JG 4
ll
1 Alle deze schoten drongen ofalleon niet de punt, ofgeheel door.
. Het blükt hieruit dat de uitwerking der projcctielen op den
l tweeden dag ook die van het 10de inch kanon zelfs met vermin-
; derde lading toegenomen en zij reeds grooter was dan die van
g het vol­puntprojeetiel van 12 inch op den eersten dag.
Aan de achterzhde was de knak aan den staander, die door
het 6de, 7de en Sste schot reeds veel te lijden had gehad ,
. ecnigzins vergroot. De voornaamste beschadiging was echter
§ veroorzaakt door hot 13de schot, nadat dit gedeelte der schüf
i door het 10de reeds geleden had.
I Het alsclxeuren en terugwerpen van een stuk van de achter- .
plaat zou ook zonder een tnsschenscherm gevaarlük voor de
t bediening geweest z§n. Ook bü de nu gedane schoten ont-
stonden telkens meer of minder groote barsten in de platen.
Na deze 5 schoten met gladde 15 inch en getrokken 12 inch
en 10 inch vuurmonden, op den afstand van 183 el en de 2
schoten met getrokken 12 incl1 en 10 inch kanons op den
afstand van 914 el, kon de bediening van den vuurmond nog
zonder bezwaar worden voortgezet, zoodat de kazernat na 9
schoten met het 12 inch kanon, 3 schoten met het gladde 15 inch
en 3 schoten met het 10 inch kanon, dus na 15 schoten , Waar-
van 13 op 183 el en 2 op 914 el, nog tot voortzetting van
den strüd zou zünj in staat geweest.
de voortzetting der proef` op den 18den Junü Werden
7 schoten gedaan, als:
16de schot, 12inch met punt-granaat, met volle lading; ‘
17de id. 15 id. id. volkogel, id. id. id.
18de id. 12 id. id. punt-granaat, id. id. id. 9
, 19de id. 10 id. id. id. id. verminderde id.
i 20ste id. 10 id. id. id. id. id. id.
21ste id. 10 id. id. id. id. id. id.
22ste id. 15 id. id. volkogel, id. volle id.
De uitwerking van het 16de schot op de extra·plaat, die
vele en groote barsten verkreeg, toonde wederom aan, dat
de deugdzaamheid van die plaat benevens hare ondersteuning
ze wcnschen overliet.
est
§._