HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 649.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

x
L .
l
ii Hot 2do schot dood oon horizontalo plaat bovon hot sohiot·»
j gat barston.
A Hot Gdo schot dood oon plaat aan do aohtorzijdo barston on
do nabij zijndo staandor on kram doorbuigon. _
Hot 7do on Ssto schot vornioordordo do doorbuiging van don
staandor zoor stork, voroorzaakto daarin oon knal; on dood in
do aohtorplaton grooto, oono storvormondo, barston ontstaan. .
Bohalvo dit allos waron bouton vorwrongon on gobrokon of i
uitgodrovon, on oono kram gohool los goraalzt.
Aangozïon or niot op hot sohiotgat zolf gorigt word, zou do
bodioning, niottogonstaando do aangobragto boschadigingon,
mits bosohormd door hot touwon sohorm, aohtor do kazomat ,.
• •. l
voihg gowoost zijn.
•. . . l.
Br) do boschadigmg op dozon dag to woog gobragt moot Wol :
in hot oog wordom gohoudon , dat do proof plaats had mot do ï
zwaarsto gotrokkon on niot gotrokkon kalibors, dat do punt-
projoctilon on volkogols, wogondo goiniddold 273 on 205 pond
gomiddoldo snolhodon van 354 ol haddon , wolko trofsnolhodon
zoo aanzionlijk waron, door don korton afstand van 183 ol,
waarop do proof mot vollo lading plaats had.
Hot is niot waarschijnlijk dat in hot workdadigo zulko zwaro
` vuurmondon op zoo korton afstand togon con gopantsordo ä
kazomat zullon Wordon in battorij gobragt, on do ligging van
hot Broalïwator fort zou zulks ook niot toolaton , zoodat dozo
kazomat mot hot oog op haro bostomming aan oono zoor zwaro
proof is bloot gostold gowoost.
_ Op don 17don Junij, don twoodon dag dor proof wordon 7
’ schoton op do kazomat godaan, zijndo
hot 9dosoliot15incl1Ront1AnN volkogol, inot vollo lading. l
» 10do id. 12 » vol-puntprojocticl, id. id. id.
1 » 11do id. 12 » puntgranaat, id. id. id.
in 12do id. 10 n id. id. id. id.
i
» 13do id. 10 v id. id. id. id.
i » 14do id. 16 » id. id. vormindordo lading.
i in lödo id. 12 iw id. id. id. id.
l
l
` `=­.,,_ kr,