HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 693.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

x
l
l

t
‘ ‘
i
j De schoten. (Zie plaat II en lil). _
l De proeven hadden plaats op den 16den, 17den en 18don {
1 Junij jl. met de Engelsche getrokken Wloolwich kanonnen, die J
H van voren geladen worden en het Amerikaansch glad kanon
van Ronnnn. .
,_ Uit de getrokken kanonnen werden volle projectilen en
j granaten van hard ot` zoogenaamd Palliser ijzer geschoten , de T
kogels van Rooimw waren ook van gegoten ijzer van uit- l
muntendo hoedanigheid. _ t
De volle punt­projectilen zijn korter dan de granaten , zoo-
dat beide gelijke gemiddelde gewigten verkrijgen. M
E Zij hebben beide van boven even als alle andere hard-ijzeren j
i projectilen een scherpe punt. V
l Het volle projectiel heeft een kleine holle cilindervormige M
l kern die aan den bodem even als de inwendige ruimte der
ë granaten met een schroef gesloten is. j
§ In een hierachter gevoegde staat A zijn eenige hoot`dat`metingen __
l en gewigten van de vuurmonden en de projectilen, benevens de Q
l gemiddelde snelheid en uitwerking dezer laatsten met de daarbij t'
i vermelde ladingen op drie verschillende afstanden, opgenomen. H
lt Het op die staat met de letters L. G. R. (large grained rifie ·i
; powder) aangewezene buskruid, is het gewone Engelsche grof
g korrelig buskruid, overeenkomende met ons buskruid n°. 0. i
E Het zoogenaamde Pellot Powder, dat uitsluitend in het A n
kanon van 12 inch gebezigd werd, is grooter van korrel en
li dus langzamer brandend; de korrels zün cilindervormig , in
zniddellijn 0,019 el, hoog 0,0125 el; zij hebben een atgeknot H
kegelvormige uitholling, welker basis een middellün heeft .
van 0,05 el terwijl die der bovenvlakte 0,038 el en de hoogte H
‘ of diepte 0,006 el bedraagt. Het is dus een soort van pris-
. matisch buskruid.
ln het geheel zijn op het schild gedaan 21 schoten , waar- vi
van een in den onderbouw van graniet getroffen heeft zonder i
het schild te raken. s
H De plaats waar zü getroffen hebben en de zigtbare uitwer- V
king dezer schoten aan de voor- en achterzijde van het schild Z
zijn voorgesteld in plaat ll on lll.

[ . .
r
A