HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 661.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

{ '
I
I
I
J 5 ~ E .
I
I Vroegere proeven hadden aangetoond het nuttige van deze `
bekleeding , en men heeft hier de uiteinden der schüf zoodanige
l constructie gegeven, ten einde zoodoende eenigzins te voorzien ,
Y in de ongunstige toestand der schijf, want wanneer deze toch ;`
I een deel uitmaakte van de pantsering van een geheel fort zoo
) zoude in veel gunstiger omstandigheden vvrkeeren.
) De/ubalken.

Om die zelfde reden (het niet doorloepende der kazemat) g
l heeft men vermeent de verschillende ijzeren ¤­balken van de
dakbekleeding te moeten verbinden door middel van zes dwars
E over de as van de kazemat lieenloopende ijzeren platen j (zie
figuren 2, 3 en 4, plaat I).
l
) IJzeren boveïzbelsleeding.
De bovenbekleeding bestond uit H­balken verbonden door J)
l middel van gebogen (gewelfde) ijzeren platen (zie figuren 3, _°
I 4 en 5, plaat I), die op de beneden flesen der H­balken vast- I
geklonken waren en zoodoende een geheel vormden. Op deze )‘
I gewelfde platen waren steekgewelven gemetseld en deze bedekt _·
I met eene laag beton ter gezamenlijke dikte van 1,00 el. ·,
Het valt niet te ontkennen, dat de constructie van deze
l kazemat niettegenstaande de gedurende den bouw aangebragte
I verbeteringen en versterkingen niet zoo sterk zal zijn als die ‘
) van het nieuw te beuwen fort zelve, want: I
l". Mist deze kazemat zoo wel op züde als van achteren
de sterkte die ontstaat uit eene geheele massa, zoo wel wat de
i bevestiging als de dreuning betreft. De toestand dezer kazemat i
is a.ls of er in het te bouwen fort tusschen elke twee kazematten
doorloopende naden door de geheele pantsering heen waren,
hetwelk nogthans zorgvuldig zal vermeden dienen te worden,
L wegens de daaruit voertvloeijende vermindering in weêrstands­ ·
vermogen. A
. 2°. Deze niet bestaande verbinding met nevenstaande kaze» A
matten doet zich niet minder voelen in de contructie van de
i dakbedekking van concrête. ,«
`
I

I