HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 668.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

l
l
I
4: .
L
Het gevolg hiervan was, dat men nu in de buitenste be- i
kleeding onderscheidene naden kreeg, waardoor de pantsering
aanmerkelijk verzwakte.
Ondersteuning der platen aan de ac/itcr·zt)'de. (
De bovenste en ruwe uiteinden der plauks welke zich achter
de voorste pantserplaten bevonden waren gedeeltelijk bijgewerkt; j
tot tegen die buiten platen (zie p, figuur 3, plaat I), terwijl
de overblijvende tusschenruimten gedeeltelijk aangevuld waren
met horizontaal liggende spoorwegstaven (zie f, figuur 3 , plaat I).
Elke staander bestond uit 2 zware ijzeren platen, aangevuld
met eikenhout waardoor zü een geheel uitmaakten. (Zie figuren
2, 3 en 4, plaat I).
Zoo als blükbaar is uit figuur 2, plaat I, heeft men aan
de staanders naast het schietgat eene grootere sterkte gegeven
dan aan de andere, waardoor het zwakste gedeelte der schijf
met betrekkeläk geringe onkosten eene aanzienlüke versterking I
verkreeg. Alle staanders heeft men laten doorloopen tot tegen (
de voorste omgebogeu platen. (Zie q, figuur 3, plaat I).
Daarenboven was de ruimte boven tusschen de twee zwaar-
dere staanders ter wederzijde van het schietgat geheel gevuld
met eikenhout. (Zie üguur 3, plaat I).
Bouten. I
5
Verschillende bouten ce, (figuur 1, plaat I) welke zich aan `(
de beide uiteinden van het pantserschild bevonden heeft men
eene middellün gegeven van 0,089 el in plaats van 0,076 el,
terwijl daarenboven de gaten voor die bouten eene grootere
middellijn verkregen en bekleed waren met hout.
Alle bouten waren voorzien van kussens van ijpenhout en
hoewel sommige bouten in plaats van koppen zooals in figuur 6 i
sehroefdraden hadden zooals in figuur 7, plaat I, zoo hebben
ze toch allen eene bekleeding van essenhout, waardoor zij dus
niet in directe aanraking met de pantserplaat komen on zoo- _
doende de trilling van de plaat bij een treffend schot vermin-
dord op de bout ovorgebragt wordt.
t
I
I