HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 915.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

7
Het is waar, dat de Fransche Regeering, toen zij den 30 en 31
juli 1914 telegram op telegram naar Londen zond om het Engel~
sche Kabinet te bewerken en dit te overtuigen, dat Frankrijk het
slachtoffer van een niet­uitgelokten aanval werd, als een bewijs
hiervan aanvoerde, dat Frankrijk zijn operatieplan, ,concu dans
1 un esprit d'offensive", prijs gaf.
l Maar toen in 1922 de Fransche Staf deze telegrammen weergaf,
` liet hij de aangehaalde woorden achterwege, klaarblijkelijk van
(L meening, dat zij te zeer in strijd waren met de werkelijkheid.
·, (,,La Grande Guerre, Tome I, pag. 76, in verband met Brit. Doc.
XI, pag. 201 en 214).
Het officiëele hoofdplan is reeds den 2en Augustus verlaten en
men heeft de variante als hoofdplan aangenomen, welke variante
feitelijk niet anders was dan een verbeterd Plan XVI. In dat
plan had de Engelsche legermacht, een ,,officieele°' plaats, die paste bij
een verwachting, dat de Duitschers beoosten de Maas zouden
blijven. Maar door de Engelschen te laten draaien om hun oos~ ‘
telijk steunpunt als as, kon de opstelling dienen om de Duitschers,
die van het noorden kwamen te keeren. De Engelschen vormden
dan het verlengstuk van het Ve Fransche leger; mocht nog
verdere verlenging noodig zijn, dan waren daar ook troepen voor
gereserveerd. Zoo paste de Engelsche opstelling ook in een plan
berekend op een groote omtrekkende beweging.
In verband met deze geheime plannen mocht niet bekend
worden. dat de Engelsche Staf en de hoofdmannen van den
Franschen Staf wel degelijk wisten, dat de Duitschers een ver-
rassing van Luik beoogden. Men moest zich echter wel houden,
alsof men daar niets van wist, omdat de verrassing van Luik
alleen noodzakelijk was, wanneer de Duitschers, waarvan evenzeer
bekend was, dat zij er van afgezien hadden om de Hollandsche
grens te schenden, de groote omtrekkende beweging bewesten de
Maas zouden uitvoeren, die men veinsde niet te verwachten.
Immers, dan konden de Duitschers den weg over Luik niet
missen. Het gat waar hun legers door geperst moesten worden
1, zou anders te klein zijn.
j Dat de Entente rekende op een coup­de~main op Luik kan
, men uit het volgende afleiden.
Het oorspronkelijke plan~Schlieffen hield in een concentratie
j van de Duitschers ten oosten van de Nederlandsch-Limburgsche
en van de Belgische grens. Tien dagen waren daarmee ge-
. moeid. Dan zouden de Duitschers door Nederlandsch Limburg
en door de provinciën Luik en Luxemburg België binnen trekken.
Zij zouden Luik insluiten, maar het was niet noodig die vesting
snel te nemen; men kon er om heen trekken.
De opvolger van von Schlieffen veranderde dit plan in 1909
om verschillende redenen. Waarschijnlijk had von Moltke nog