HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 920.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

6
In de drie proces-verbalen van de conferenties van 31 Augus-
tus 1911, van 13 juli 1912 en van Augustus 1913 van de
Fransche en Russische Generale Staven wordt vooropgezet:
,,Ils affirment la nëcessité absolue pour les armees russes et
françaises de prendre une ojfensive uigoureuse et, autaut que pos-
sible simultanée, conformément au texte de l'article 3 de la Con- 1
vention." (Un Livre Noir, Tome II, pag. 432). ”
Tot aan 1911 waren dan ook de denkbeelden van den Fran- `
schen Staf gericht op een offensief in België.
Toen het plan-Michel echter moest worden losgelaten, naar alle
waarschijnlijkheid op aandringen van den Engelschen Staf, die bij
monde van den Generaal Wilson den 20en en 21en juli 1911 de
voorwaarden voor de Engelsche medewerking stelde, was het
noodig geworden een ander plan, dat op den grondslag van een
offensief rustte, in elkaar te zetten.
Dit is waarschijnlijk de hoofdreden voor het ontwerpen van
Plan XVII geweest. Het nieuwe plan bevatte een offensief ten
noorden en ten zuiden van Metz.
Verschillende militaire schrijvers hebben de zonderlingheid van
dit plan in het licht gesteld. Een doorbraak van de Duitsche
stellingen in Lotharingen zou vrij wel tot de onmogelijkheden heb-
ben behoord en al ware zij gelukt ten koste van ontzaggelijke
offers dan was men nog ver van het hart van Duitschland ver-
wijderd; men noemde het een plan zonder doel.
Gebonden aan de Russische afspraak moest men echter wel tot
zulk een schijn-opzet zijn toevlucht nemen, omdat Engeland van
een Fransch offensief in België niet wou weten, en uit een militair
oogpunt het van het allerhoogste belang was, dat Rusland dadelijk
bij den aanvang van den oorlog een offensief ondernam; het was
te gewaagd om Rusland een voorwendsel aan de hand te doen
van het overeengekomen offensief af te wijken.
Deze veronderstellingen verklaren, waarom zelfs in den boezem
van den Franschen Staf zoo groote onzekerheid omtrent de be-
doelingen van joffre heerschte, waarvan o. a. de oneenigheid
met generaal Lanrezac een gevolg was. 1,
De verhouding tot Engeland en Engeland's voorwaarden j
moesten diep geheim blijven, ook voor Rusland, waarvan men .
bij tijd en wijle niet geheel zeker was. j
Het Plan XVII schijnt mij opgemaakt voor het doel om zoowel j
naar Fransche als naar Engelsche en Russische zijde de waarheid
te kunnen verbloemen. .
Men heeft het aangeprezen als een uitvloeisel van den geest
van ,,offensive á outrance", die het Fransche leger zou bezielen.
Maar ook de leek kan begrijpen, dat een op den aanvalsgeest,
zonder meer, berustende strategie weinig anders dan een doldriest
er·op-in-marcheeren kan beteekenen.