HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 875.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

‘ 5
, dan toch in staat om daar een voldoende macht tegenover te
, plaatsen, zooàls den 5en September 1914 bleek; dit zou niet mo­
L gelijk zijn geweest als men niet lang van te voren zich op die
mogelijkheid had voorbereid.
1 Generaal Huguet (van 1904-1912 militair attaché in Londen)
( wil in zijn boek (1928) dezelfde houding aannemen, als Maurice,
1 maar is inconsequent en spreekt zich af en toe tegen.
· Engeland had overwegend bezwaar in het operatieplan van den
generaal Michel (1911), dat geheel België van den aanvang af tot
gevechtsterrein zou maken, en Frankrijk gelegenheid gaf zich in
l dat land vast te zetten.
Engeland zal verklaard hebben, dat zijn bijstand alleen, maar
dan ook nagenoeg zeker te verkrijgen was als Belgie door Frank-
. rijk werd ontzien. Bovendien, dit argument kwam in de tweede
( plaats, moest er geen schijn wezen, dat Frankrijk de aanvaller was, X
omdat dan de publieke opinie in Engeland niet mee te krijgen zou 1
zijn voor een oorlog. l
j Daar het uitgesloten werd geacht, dat Frankrijk het gevechts~
l terrein direct in Duitschland overbracht, schoot er niets anders
l over dan het in Frankrijk te aanvaarden. Dit was natuurlijk een ,
geweldig bezwaar en men vreesde dat de Fransche bevolking,
‘ wanneer zij vernam, dat bewust de oorlog naar Frankrijk werd
l gelokt, groote bedenkingen zou hebben. Een dergelijke strategie 1
zou bovendien geweldige eischen stellen aan de geestkracht van (
· de Fransche bevelvoerders. Aan den anderen kant zou zij groote
· kansen aan de Geallieerden schenken, want hoe verder de Duit- ,
schers van hun basis werden gelokt hoe moeilijkerin alle opzichten ,
hun positie zou worden. 1
( De hulp van Engeland was alleen onder de voorwaarde te ver-
{ krijgen, dat de groote strijd in Frankrijk zou worden gestreden.
1 Was dit het geval dan verpandde de Britsche Staf zijn woord,
l dat het alle moeite zou doen om Engeland met zijn volle kracht,
1 ook te land aan den oorlog te doen deelnemen.
Dit plan moest diep geheim blijven, zoowel met het oog op
j Engeland, waar behoudens enkele ingewijden van de Fransch-
` Engelsche politiek niemand iets afwist, als met het oog op Frankrijk,
dat een dergelijke strategie zeer moeilijk a priori zou aanvaarden.
1 Men moest daarom een ander operatieplan bedenken, dat de
lb werkelijke bedoelingen zou omsluieren.
Er is echter nog een zeer belangrijke reden voor de schepping
van Plan XVII aan te voeren; deze staat in verband met de
verhouding van Frankrijk tot Rusland.
· *) Zie mijn brochure: ,,De verhouding van België tot Engeland en Frankrijk
vóór den oorlog." pag. 29.