HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 939.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

4 l
French; klaarblijkelijk was dit voor juli 1911 dan ook algemeen
bekend in den geheelen kring van den Engelschen Staf. 1
Maar in den zomer van Agadir is de gedachte van het Fransche 1
schijnplan XVII opgekomen. 1
Is mijn hypothese omtrent dit plan juist, waarover straks, dan i
moest Wilson nu voorgeven dat hij niet meer aan een groote (
omtrekkende beweging geloofde. Hij schampert dus in zijn dagboek (
op Kitchener en French, die nog aan die groote omtrekkende . (
beweging geloof hechten. ,,Neither of whom knows anything at
all about the subject/' schrijft hij den 15en Augustus 1911. (Wil­ l
son I, pag. 99). 1
Toen Kitchener in Augustus 1914 Minister van Oorlog werd,
was hij niet ingewijd in de eigenlijke bedoelingen van Foch en
Wilson. Maar klaarblijkelijk afgaande op zijn inlichtingen van
voor 1911, hield hij hardnekkig en dus (onwetend) terecht vast 1
aan de meening, dat de Duitschers benoorden van de Maas zou-
den oprukken. l
De Engelsche schrijvers zitten met dit geval, waarbij Kitchener (
_ het dus bij het rechte eind had, eenigszins verlegen, omdat zij niet ?
voor de geheime wordings­geschiedenis van Plan XVII willen 1
uitkomen.
Generaal Callwell (1927), de biograaf van Generaal Wilson, en .
een van zijn opvolgers als Director of Military Operations, laat w
voorkomen dat Wilson dwaalde, en erkennend, dat Kitchener het
bij het rechte eind had, geeft hij de volgende eigenaardige ver~ 4
klaring: ,/Thanks, no doubt, rather to his gift of divination than _
to any meticulous calculations .... Lord Kitchener had come to
the conclusion that the Germans intended to carry out the wide
sweep in formidable force through Belgium north of the Meuse."
(Wilson I, pag. 163). ,
Grey heeft het (1925) ook over Kitchener's afwijkingen van de 1
olïïciëele inzichten. De laatste nam zijn maatregelen met het oog 1
op een langen duur van den oorlog; Grey erkent ditjuiste inzicht, ·
maar zegt toch met een tintje van ironie: ,,Kitchener’s foresight (
was amply justified by events, but it was never disclosed how or Y
by what power of reasoning he made the forecast of the length
of the war." ,,He must have reached this conclusion about the l
duration of the war bij some flash of instinct." (Grey Il, pag, 69). ;
Generaal Maurice, eveneens een der opvolgers van Wilson als (
Director of Military Operations, schrijft in de Octoberaflevering
1928 van de (Amerikaansche) Foreign Affairs (pag. 22), dat de '
Franschen in het geheel niet voorbereid waren op de groote om~
trekkende beweging, en op het groote aantal mannen, dat de
Duitschers voor een omtrekkende beweging konden aanwenden. '
Het is mogelijk, dat dit aantal grooter is geweest dan de (
Fransche Staf meende, maar men was aan den Franschen kant