HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 969.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

14
Het Plan XVII is dus een gevolg van de steeds sterkere over~
tuiging, dat de Duitschers door België zouden oprukken en dat
was te rekenen op de Engelsche hulp. Het zwaartepunt van Plan
XVII ligt dus volgens den Franschen Staf zelf niet in het Lotha~
ringsche offensief, maar in de afweer van een meer en meer
waarschijnlijken inval der Duitschers door Belgie. 1
Met deze officieele uitspraak van den Staf is in tegenspraak de
omschrijving van de beteekenis van Plan XVII, die Poincare daar-
aan geeft, (Poincare V, pag. 6 en vlg.) Volgens hem is Plan XVII .
door den Conseil Superieur de la Guerre aangenomen in zijn zit·
ting van den 18 April 1913 dus in dezelfde maand als volgens de
mededeeling van den Staf de variante 2 op Plan XVI, welke `
variante het gevolg was van de steeds sterkere overtuiging van
den Staf, dat de Duitschers de Belgische neutraliteit zouden schen~
den, is tot stand gekomen. Men mag dus aannemen, dat beide 1
plannen hetzelfde beoogen, wat de Fransche Staf dan ook te kennen
gaf, zooals hierboven is vermeld. ‘
Poincare laat echter voorkomen alsof .l'offensive aussi rapide
que possible" aan weerskanten van Metz de hoofdbedoeling was;
en dat de afweer van den Belgischen inval bijk·omstige beteekenis f
had. ,Tout au plus a-t'~on prevu que les Allemands pourraient 1
violer la Belgique pour envahir la France par la rive droite de la j
Meuse. Autrefois en 1911, un autre plan, dresse par le general I
Michel, avait admis Yhypothese d'une manoeuvre enveloppante
ennemie à beaucoup plus grand rayon. Notre etat­majorarepugne
. à persister dans une supposition qui presumait une aussi audacieuse
violation du droit des gens/’
Deze tegenstrijdigheid van opvatting, bevestigt de meening. dat
er iets niet in den haak is met de bedoeling van het Plan XVII. .
Dat de omtrekkende beweging der Duitschers nog grooter is
geweest dan de Fransche Staf misschien heeft gedacht is een tegen-
valler voor de Franschen en Engelschen geweest. Zij hebben ech~
ter wel degelijk gerekend met een zeer belangrijke actie ten noor-
den van de Maas.
Men zegt, dat na den aanvang der vijandelijkheden door de .
Fransche leiding fouten zijn gemaakt. Het is mogelijk; ik kan dat `
niet beoordeelen. Maar is dit het geval geweest, dan kunnen die
misslagen niet het gevolg zijn geweest van een gebrek, dat de
grondbeginselen van het offïcieele plan zou hebben aangekleefd,
om de eenvoudige reden, dat dit plan niet is uitgevoerd en het i
dus niet ,,als een kaartenhuis" kon ineen vallen. Zoolang niet de `
ware bedoeling van de Fransche legerleiding in Augustus 1914
volstrekt vaststaat kan niet beoordeeld worden of en in hoeverre
zij in den aanvang van den oorlog in gebreke is gebleven.
Mijn persoonlijke opvatting is, dat Foch en Wilson tot de zeer
groote strategen behooren.
Th. van WELDEREN RENGERS.