HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 913.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

13
der geallieerde legers benoemd en Wilson tot Chef van den Engel-
schen Generalen Staf.
Als ik over het Fransch-Engelsche plan een oordeel zou mogen
uitspreken, dan zou ik willen zeggen, dat de grondgedachte van
dit plan door den loop, die de gebeurtenissen hebben genomen,
* gebleken is juist te zijn geweest. De Duitsche toeleg om in het
westen een vernietigenden slag toe te brengen is mislukt. Het
succes is echter voor de Geallieerden veel langer dan ooit gedacht
werd uitgebleven, omdat, welke fouten de Duitsche legerleiding
. ook moge hebben begaan, de kracht der Duitschers veel grooter
is gebleken, dan de Franschen en Engelschen hebben bevroed.
Het schijnt, dat de veronderstelling, dat de Duitschers Frankrijk
ingelokt zijn, ook wel in Duitschland is geopperd. Althans Gene-
raal von Kuhl, chef van den Staf in het Leger­von Kluck, duidt
daarop in zijn boek ,,Der Marne-Feldzug, l91‘1'°; maar hij werpt
die veronderstelling ver weg.
. Het komt mij voor, dat Generaal Hoffmann in ,,Der Krieg der
I versaümten Gelegenheiten", pag. 69, laat doorschemeren, dat hij
die hypothese niet zoo vreemd vindt en denzelfden indruk krijgt
‘ men bij het lezen van het boek van Schnitler.
Vermoedelijk zal de waarheid omtrent dit punt, zoo ooit, voor-
loopig nog niet definitief vastgesteld kunnen worden. Tal van docu-
menten betreffende de operatieplannen, die op het Fransche depar-
tement van Oorlog berustten. zijn in September 191*1, toen de
Regeering naar Bordeaux week verbrand geworden.
Dat het Plan-XVII een schijn-plan is geweest, daaraan kan
echter niet meer getwijfeld worden, Hierover nog een woord.
De kolonel Schnitler zegt, dat het laten schieten van Plan-XVII
en het daarvoor in de plaats stellen der variante aan de Franschen
geen enkelen dag· heeft gekost.
Maar ook de mededeelingen van den Franschen Staf zelve geven
duidelijke aanwijzingen. In .,La Grande Guerre", Tome I, pag. 15,
wordt het volgende gezegd:
,,Apres la mise en vigueur du plan XVI, les idees sur la con-
iï centration subirent quelque modiücation. On arrive d`une part à
3 considerer de plus en plus comme probable la violation, par les
f Allemands, de la neutralite belge .... I./Entente avec 1’Ang1eterre
j paraissait plus ferme que jamais .... le chef d'etat-major general
1 decida en consequence au mois de septembre 1911 .... d'apporter
à notre concentration les ameliorations desirables."
Als gevolg van dien gedachtengang, dus met het oog op den
inval der Duitschers in België en de Engelsche hulp, zijn in Sep-
tember 1911 en April 1913 in Plan XVI veranderingen aangebracht.
Deze varianten ,,ne sont qu'un acheminement vers un nouveau plan,
dont la necessite s'impose de plus en plus et qui sera le plan XVII."