HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 928.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

11
Het geheele verloop van den veldtocht van Franschen kant
heeft zich voltrokken volgens zijn schets. Gpstelling der Franschen
achter de Belgische grens; langzame terugtrekking met Verdun
als as der beweging; voortdurende gevechten om de opdringende
` Duitschers groote verliezen toe te brengen en voortdurende ver-
sterking van de Franschen zelf. Geweldige geestkracht werd van
de Fransche leiders gevergd, soms waren zij aan depressie ten
j prooi; maar zij hielden vol; de Noorsche schrijver, kolonel
Schnitler is vol bewondering voor de geestkracht van joffre; alle
`äi Engelschen en verscheidene Franschen vertellen hoe vooral
Wilson den moed wist op te wekken. Ten slotte, toen de toestand
naar het oordeel van joffre daarvoor rijp begon te worden, den
25 Augustus, gaf hij de directieve uit, waarbij de terugtocht werd
geregeld en het beginsel werd vastgesteld, dat op het gunstige
" _ moment de terugtocht zou worden gestaakt en tot het offensief
zou worden overgegaan. (Huguet, pag. 85).
Het is merkwaardig, dat deze directieve werd gegeven op den
20en dag van den oorlog; Churchill had drie jaar te voren den
20en dag aangewezen, als die, waarop de georganiseerde terugtocht
zou aanvangen.
joffre gaf dus de richtlijn aan en het is de groote verdienste
van Gallieni geweest, dat deze op het juiste moment daar op de
meest energieke manier uitvoering aan heeft gegeven.
Den 25 Augustus, den dag dat joffre zijn orders uitgaf in ver~
band met de terugtrekking der Fransche legers, had Viviani een
gesprek met Isvolsky, den Russischen ambassadeur, waarvan deze
aan Sazonov verslag doet: ,,Une violente offensive en Belgique
n'entrait pas dans les plans primitifs de guerre et maintenant le
commandant en chef revenait á la défensive tout d'abord prévue,
qui serait poussée ji1squ'á la derniêre extrémité dans Fattente d'un
affaiblissemnet des forces allemandes du fait de notre (i.e het Rus~
sische) o[f`ensive°'. (Un Livre Noir III, pag. 6).
Churchill (Wilson) had reeds den 13 Augustus 1911, toen hij
in zijn memorie de verschillende oorzaken, van verzwakking, die
de Duitschers bij hun voortdringen in Frankrijk zouden bedreigen,
ook genoemd ,,the growing pressure of Russia from The thirtieth
j ‘ day." (Churchill, pag. 62).
. Volgens verschillende deskundigen moet het boek van Kolonel
Q Gudmund Schnitler ,,Der Weltkrieg" (1926) een der beste over
l den oorlog zijn. De schrijver heeft den oorlog meegemaakt in
' het Duitsche hoofdkwartier. Leest men nu in de eerste dertig
bladzijden van dit boek het verloop van den veldtocht in Frankrijk,
dan blijkt dat verhaal haast punt voor punt een weerslag op de
uiteenzetting van Churchill.
Nadat hij de eerste nederlagen der Franschen heeft beschreven.
zegt Schnitler :