HomeIets over de Fransch-Engelsche operatieplannen van 1914Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 911.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 14.05 MB

8
hoop op onzijdigheid van Engeland, dat zijn plannen tot 1914
meesterlijk geheim heeft weten te houden; en bovendien wenschte
hij de onzijdigheid van Nederland te eerbiedigen. Terwijl von
Schlieffen het klaarblijkelijk direct op Calais gemunt had, reikten
von Moltke`s plannen niet zoo ver westelijk.
Door de laatste wijziging werd het noodzakelijk zich terstond g
bij den aanvang der krijgsverrichtingen in het bezit te stellen van
Luik, omdat anders door de smalle opening van de Belgische 1
grens niet snel genoeg de Duitsche legermassa’s in België ge~
bracht konden worden. ,
In 1909 is dus het plan gemaakt om Luik ,,im Handstreich"·
direct bij den aanvang te nemen.
Dit was al spoedig aan de Engelsche inlichtingendienst bekend. .
Churchill vertelt (pag. 57) van de uiteenzettingen, die Generaal
Wilson den 23en Augustus 1911 voor eenige Engelsche ministers
ten beste gaf.
Hij zeide o. a.: ,,Liége would be taken within a few hours of
the declaration of war, possibly even before it, by a rush of
motorcars and cyclists from the camp at Elsenborn/’ ‘
Op pag.56 had Churchill verzekerd, datWi1son de Duitsche plannen
uiteen zette ,,with what proved afterwards to be extreme accuracy".
De Broqueville deelde aan de Belgische Kamer mee dat
Duitschland in een nacht 50,000 man voor Luik kon brengen
(13 Febr. 1913).
Het bij Plan XVII behoorende ,,Plan de renseignements" ver~
langt inlichting omtrent ,,une oifensive brusquée" in de richting
Luik. (La Grande Guerre, I, pag. 65).
Maar de Fransche en Engelsche Staven, in wier diplomatieke
lijn het lag om te ontkennen, dat zij geloofden aan een groote
omtrekkende beweging konden er niet mee voor den dag komen,
dat zij de verrassing van Luik hadden verwacht, omdat die
alleen zin had, wanneer von Moltke een groote ,,manoeuvre
débordante" beoogde, hetgeen de Fransche Staf ontkende.
De ontkenning van die groote beweging door België was noodig
geworden, om het laten schieten van het plan~I/Iichel van 1911 (
aannemelijk te maken, dat, zooals reeds is gezegd, beoogde den .
oorlog terstond door een Fransch tegen­offensief in België te bren~ `
gen, welk plan op den tegenstand van den Engelschen Staf was
gestuit. 5
De Engelsche hulp op haar beurt moest volstrekt geheim blijven,
en. is dat ook zoowel voor Duitschland als voor het Engelsche
volk zelf, gebleven tot 3 Augustus 1914 toe.
Dit toegeven aan den wensch van den Engelschen Staf sloot
weer in, dat de oorlog in Frankrijk zelf in den aanvang gevoerd
zou moeten worden. Maar kon men dezen opzet van den Fran~
schen Staf in zijn geheel, laat staan aan de natie, bekend maken