HomeReims, Soissons, Senlis, ArrasPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 4.73 MB

PDF (Volledig document), 64.56 MB

` 1
« ;;
»
LesIémo° dl B b ° A A " g
HS 6 R al' äflè l.1Sh‘0·All€Il’lal‘ld€
y
$3:-<::V#~‘V. .~ -- V V · . . VV . , ‘
:«.~x`;:»-.-·V;:.:.¤.:...-.; · V- ~`,. ~. · · ··.‘ ..,· : -. MV ·’··· .:;;-; ,.»~ »· .­·· :;;<-;V:-:
;-;. :­ .- -­: ·V ·· :· V. :_ _·;·::jg. ·:~r:-;V;,;,;;:;:__:;‘;" V :* ~­ ·:':V‘ï:‘V¤.r:» ; ` · 4. .· ;:·Ze;;:;·¢».:·:.-.:;:-r;.;:
_ ·,·. · _~;=- - -V. ~ ;-:-»_..; ·. V ;.- ~».` -n;:=:;·V·_V.-. . _ «,·_·-. ··._ _ ,···.· ·;:;.;:;=;:;·;;
: ;.;>Zit<;j._.~·‘:· ­ V ‘ : , _. . ­, · V . ·V ': ­; _ '_ ­ ’ · V ,_' ;,,·ï2*'·'·2·.?1
' ` ¢T):;:_.;`«;:;;_ V YV :· 4· __ .V .·_;­ _. · · · __ .· _ . :, ‘ _ ~ » ·;_ ..»;ï ·.; .,;;:;'_­j­;
$‘:·:ï:ïä:-:`:'~::'$·‘ E _ ·· · `· q:·.ï' · .-; :ï ':§.§~ï_;_: «:·:Q.jV‘·;ï:5l·Vi 'V V ·‘ - ~ · :* «,_ §;y";=f·FF5‘ï-
E;£;i5E;E3=:ï:E=£:=:. ·‘·» i,'5:I:=l-. ` VV :· 5.:.-.- ‘··‘‘ :` 1 ­ V:=-.=->*-ï-‘:‘+- ‘ . ` V . ­·‘· :ï€:é-i:=·'·5=:£á==i­:V .
.-;.;.;--1 - . V- V - .~.;. -. » - .;. -. z - .­.· ;` ,·,v
:;:;:;:_:-;;:;:;;·-;_;;V;.V._; - - V 4 4· -_ . ~ ­ .. _V ;V,;;;,;· _ _;;;. _.« ; · z-- .·.,,. ; .`~, ····
::=:=:=;-s::ïV:;:·­V~· ·`·· =··-V: . ·: ·· ~ - V 3 - V- :.‘ «.‘’‘ : -:%;:~:.s.:» . ..«+.·: · ­ W; 1 -::.3:
;;E:§i:E:;VE;i;E;:4; V..-V;-;..V_`;E_:4_:_; ` ‘ I V 4_ ._ ; - VV J V ;;_;. ;<ê,;;;. ».-~ .1;;. zw :
V- 4- .. - _· _: · _ ·· .«;.;;«.;:;.V:­._4~ ,-~ .- .~
‘ ‘»‘` ~` : ·- V. V: .- `: : ·-T -:::*- V ` ­· · ‘ ‘- ` · ·'·-
V¥·=:*.ï*: . . 1* :: : -i:~-= ·,·· - : _ 2;;: ,.‘- 4:
;·:;_;§:;_. .~ ·_:: ; V v_ 4 _· . g. . ·: ;· ._ ·­ ­. V ` · · , __ ‘· 5¤:;.;;;j.:· :;:;g;:;g_;;:;_¥·;·‘·"._:;.g;:;_ ;;;g>;;·,·:·j:; ‘ :`·` : V i j.‘.-:j.'
è;>V-.;;-,;;;;._--;._.- ­:- ­·_, ;·_V · 4 ·. - ­ · . · ; :·¢:;:;=4%:;:.-;<:«v;:F裏=:=:::¥V sérärêreër . .V ‘:*:‘I¥»··" :
· q-:-;:*i.;:':;:§.·~:-;:`»:- ;_.;;. ·~ :.- - V. . .. :,: ` V :' . ` - :`:f:§:i:f$:ï:·:i.ï:1:ï:.·.:.:;:;:;:E:§:4:;:§:;·:?2Z$:‘ägg ::; ~: 1;'
ï:?:ï:ïi·ï·ï.i:Z·5‘ï:ï··‘ '· ` - .?‘ " · V . . T .' ‘ïV : V ':`:­:':‘:¥EPïZ;ï.:*V-’:;::?‘:?:ïS.ï:ï.?·­.’ ..E:* 4- .':ë¤ ‘ .. :­`ï;~·»· ¢·` " .
2:::;:;:%:-:.:·­­·...1:;:;- ­­.·_·· ¤ . : -- ·- :: ·: ~· - V V :<-.::.-;:;:­q:;:.­.¤·-.:-:=::;=:::;2ä· . «·
I ;~5j.·V·_;­; ­, ·: ;. -;.;. ~_ . V _ '_ . , ­~ '_ ; V , 1Z­ï·r:·:·Q~;­;3;-;C· ·';.~C_';­ZZ·‘:? C: · ·l‘>;>` :·. - :' · »V :~
I :§:ï:iE§ï5EïlïE;E;:; .·'‘. F?-£:..l;.;.§ëï" ‘T4`¤F_ --5:;: P: "§:¤:;.. ·-'’·‘ .- Pr:-'-· rë: `, Z, "T‘ï:‘I·-: ë`.: "T.;ï- .` ` Z":.'V " ê5ïE=E§§*:E?€:;äï?¥ï" ­ *"‘*?’=E¤E2§' .VV· - ·Zïï?:­l¤’·:‘:-.?*:· .
_ | :;;;.-;;;,·;.__;.·~4·__4.-·;­; x ~:_ ·::;._:_:-­ _V; V V ­ :;:;:;$f=ï§:·;.V. __... -V-.::-;.>;zr;K.:·=E:E:E:‘»`>:­.­.` : ~-;¢:::;-':j-I:`:¥.¥.ï.‘.¤r­r¥:=:
‘ : ·:ï:ï:ï:¢.^:¤·= .J;·:‘ Q ‘:. j · 3 ·` :`:·:·¥.«.':ï:­:ï¤':¢:=;-:‘:.V :~ ` . 5:+:-: :­$:i::·.‘· -:3 ·:­i:*:ï:ï.`:ï:ï:*·ä;‘¢.­·;á2;2::$­­$:::3 . ?·`i­‘ ­:­:*:’:ï:ï:
. ï:ï:ï:1:ï:-:1..‘ ._ V;: ï:'·-. · :V . . : ‘ ·- :: :_-;:­:­:·:­:':ï.:¢:-·;:­;:; ~ ï:ï:‘:i:' :¥:äkï­z-·`;-·«:·.­:·:­:ï:¥·ï ·".@:-:·:§; w··. ­:·:ï: ï<ï:':ï:'V*¢:ï:
:;:;:-.··­:­:~:-·-· ;_ - . .· :­:-:-.­·.:­::- V- :· =;¢ ;:;x­ >~:·:­:··-:ëh··;-·_‘:· #3: .·:­ ~:=$·Sï‘­;t· ·. :
:;:·:§;ï·`;:j·-V_~: ‘: ..`. · ‘V Z-? .· _ïï ^ : _ Q: '. . :·:;:;:j:':ï:;:rV;·'·ï;ï5¤;-ii `:. z:ê;:;:· §ê<E7:ï:·;. 2% V`·ï:»·ï.‘T.;';:.:·:E:E‘§-E
;;;~=-;r;--=<r·;V­·: ·. · _ :.--·¥-‘-§:.:ï.V:Q·ï§·-:-=:‘=·-¢E::.£-I=" ¥:¤r¤ · .` ¤:.·-::·‘·=.-·¢E=::E¢;:i¤E=E:E=¥-¥=‘·‘:
;§;=;ïrëfï’i¤ ;:E=.;:;:;._ V 'V:* · ' · ::E5E;.:*;._¤=‘;­;V-.ïë:"Vï“·· ._ ·=·;·_ r. 1 T;··?jZ­-Vi;ï;E;ï;‘;==é=:;E;E;E;V;E=€
5:;;- ;;:;§;=:;::V V ._ ­-­­ -­ ¢;j­ ···_ 5.­:_:;.¢.:V_:· -· Q: >·;i:§_3,°x3§á-E:ï:ï:E=E.r§$<:§:ï·::;>:*&ê$ix.:':`.` ‘·ïS:4-1::­E¤E::=E=Z:E:E:ë:E:i:i:E:ï:¥:¥:­
: " ·V '. VVVV 1 ::5:;:-T: ·~V­ :­.·==.=·=;-:=.:;=;--§V:·r:~. :·=·¤s:>. : -~.=:r:::W@$àà==:&¢Ear¥==:§»9<~*~>Se·:>`ïë‘·>;; =-··^-ä­.`:=·¥:¢:¢::=V=.¢.:.:-rEcE=*
V:_ ` ._ K _V­'` _I;I:·V: HT: ._ V;:·_. .;:­; :;V_V;;­;:;_­,;;V--_:,·_­_:;_;;· Jvc; : ; - '*··C:2;i_Z;Z;!;Z;I­i­'~!·H:::·!l ë
. - ;.;._.·.,;_·.; ·. .;--; 4. ;- ·.;.;._;_: ·ï;:;‘~:;~:;:¤_ _ ; ­­ V V_ . ­- ­:·:;.;:;:‘·;;­···.·:·«·;-;»._:V:;:;:;:__~. · ·­>. ~·­i;-;: :;:;:;:_:;:­::­:·:·:ï:ï··Vi:1;¤Vi;Y;· ««
­‘ ¤‘ :§`_*jI_· {5: I._i:¤. ·¥ .:;*;r*··:·;.;L:ê5:;;{=.;·;E:E·*rI:E. rJ1:5cirëëiïïë§5ëE;E§E3E;ï=’:E­’-L:E= :6*
-g-;;-.,-;; ·, _-·-·;,,V;-·;.~·;:-._ :· _ ag;-;.`,4_.;;.;V;.;.;. . .­<.;-;:«­·->< x;.; ·.<;:;:;~.g;;·;;~;.,;-..;.·.,:;:g;:;._ ..
gg.;_V;.<­._;-_··-_V$;>:;§;: V ···­ .- _ ·: ·: :_ ;··:;. .-V­:·::;::: ·‘~.»g,;.;:;- ··:<;:;:;:~:···· .­‘·‘·:;:;::· ­?$§·c;:;>:;:·*$-Ex ._:;:;:_­;:;~­:;.-·-·--~ ::~: :­ :
‘·-· > - · >=··~ = · · . -¤==:.=.== 2- -#·= :
_ :·;::~:;.‘·=;: .;.ï:; ·· 4· ·- :4:;;.; ·¢ ; _: ­:; ._4_ _:;:¥:ï:=·¤>{· `:· .~:;V·:4:-_.< .... ­.§:3;;:·:·:5;.;:g:§:;:;:§$:§:¢N :­:< ¥­­I·t;I§·°:.,)<:;:;·ï:;$ ,: · · _.;.§g5:;;:.;.;; ·
; - ; .J _V; ._V_V =V-:*­=:·-==· ·‘··»-
:' gc ­* , { :_ · ;l_1 ~. ' Z;.'_ _ ::·1­ V;.y.;._ :· 5:; ·`;'C '·'¢;‘ ‘~ · ­·I;­.;'-I;'. ·­'_ ;~;Z;Z;‘­Z·:~x·:;._:­:·:
. :
`:ï:ï::::::;'·:;z'·r«.:­:­><:ï:-.· " ­ : <:¢:Q·. .i :· ­ :' V. ' ï.:ï:·‘:ï·ï:·.`:¤:ë:l;:<·-·:·:<¢: .ï:i:' ¤. ­ .·­.»9··· `:· ::`­~···-.·.:::’ . ?:ï:FZ­:ï$:ï:ï'­:ç·:···
_ ,; ...._._.,._ ; ._§;.;.-.»..,. ­.;.;.,.... . , .. 4.,., ._ _. .;_ ;.;>.. {M. ..
.;.;.;.;.­<,,;.;._ -<_-..:4;;. ;. ;~­ - _ .;.§;·-gg-;-;­_.; ,·:·­:·>..<_§__&>.,,­ · . ._:;;: .58:;- · ·: ­:­·<·::·:-Q:-:-·
::::2;:;:::-:;=;·­_ x;-:«<?··r·<··z<;«.. : : ‘ ;._:;w;>·~%<>:-2;:. .s:-.- vx _w: .»._. · -:>^·:·<e‘·;:;:q··.p=;

:;·­·;:5:3:;5:=·=xr§­r¢:­:­:§§;s§ `=::;;2:>·`ë?‘3¤:;V5:§:"§~>· =: - · {ei ·. - ..-sz.-I i:¤·­<.- .:3-· ; - ­· . .'Z<~&=è:ssxä>m·`<J$;;.¢*@äé:·:5ëz&1;€*­:
,. EV ii:.-E-; E S=:=ï"=Er. · :­;~è:E:*’3<<:¤‘=:¥¥:¥¥<<·¤¥?¤èï2=¢>~*&k$<;:g-;.;?¤ë
' ‘‘·‘· =:=.:;:<~:-I-EV;-¥-*V;..:£:§:§V;:=:=:=:=.::-?=Erï;=E-§-ä:s=:._:‘·­:·'<­=s·a<E-.':":ëE:§·=.:;;:·~.;:‘:::= -‘*:E:&:E:5V·ï:=:ï.;.=:ïwáï-Z: ·­·V- J‘·>:·=·-:;:­.- ¥¥=E-.-rïS:¤:i. ¢";» sx-.-E=i¥:‘:=:;:·1-.;.;. .-.i¤·:=i:T.*:;‘**:l:·iv‘.;···:-:=:·.=:::=ë= =
è,x<;$=¤2·m=;=::.=:zz-.°&@<::::::?%:.:?ê;=;=§:;:E:ï:=: ..:·::r¤· .°$§>r¤=*=:=V- T ;:j:è¤<v¥"<€:‘= ‘ ° ‘ " ` ‘·:%:JEë=E=’:¢¥= .
·- ‘ :·$;.·:;:·:~;­; -:*9;:1;-;:§;:;:<¤‘;-;-. ·. ­=;:;:;:;._V··;::·:·>;.ä­. .­.‘·- : . :·.::c­..c¥»<«>»x . V-.>^~.__ .: :<­: ­~:=:t'
vh :.`ï; :·‘*:*`:=£=E·*:5:¥-ê=ï:2s::=$·=ê=·===ss==sE=ê===£=£:aSä¤ä :‘>=$:: -.<=E:==ï:ë:2£ëä&E·. :*:3::Qz:=-.:ä:2s=ï:¥ïä * ':`:*­ *-&-E=E- -..--.’=E;-;á;ï:#&°<*>‘··-==ë;-;s;si· ­=­=ë=¢ =.+ ..L.5;:5:?=§$:*5:*:i~¥·-iwS-s==:2s<·=:;§* .... :ër‘-=`·
·. ;;;:;;;;;;.;;·;;;;=-ä;=.=:.··;;w&;äs;· ·-gs-· .V._ : .‘_‘ ;!
v :­: ·:·:·:·>:-;·;··$;ï :·V ·­; . :·:·:·::­:· :¥ä:¤:¢;Z;-;-;-;.;-_;:· ..:;:;‘·.·:­>>-:­:­:­:" · ¤·' ;: :­;~:ï>‘··.. ;: ·­ :­: ··::":':ï:¥:¥:ï:¤:ïS:­¤
:¥:¤:¥:ïE¥$;· 'E
~ ;_.;.;.;.;.;.;.;.;.;;V:;;- E; .-4; ;:; .;..;.;.;.;>,.§:;.;:;:;:;:-.;;;:»­·z-. ;. ~:;.;.;;:;:;:>·_:>?‘->:·:­:-:·>; . : :,: ._·:;:·:&·:'>··.­:=:>1W;:·;‘ ;V.«­:~. ¥¥ê‘<»j:$::$€§:· ·’\'­:$:ï?:$:>'&>¤~­·=·:-~:···‘·
;. V -_ - ·
_3_, V:;:;:$;:g;:;:;5- ­.­. rc; ;=èçg:; .><5 .;;;:59:5-:;:;:;:5;:;:;:;::£:;$·;:;:;:;;;‘ :>:-F1-<.;r§=¤:­.è§:=:¤;¢:=.‘:=:=:= ‘:?«2>.::" ' ":=:=Sc;¤:·$=::E=E=E=E-E:;-;z¥?ä-r· *-·:·:¤>=:=3¤:&<ê=ï=ä·$*:*$: :*‘°­‘§ïï$¥¥fë=拉^·?%¥`<¥‘=*:*r
wg . 2 :=zëzïJä.:eS§·Eè§=i2jï§äs;...Nt*$ .-;Liëëïëë2;=ie;:gzësëëzëz-zP:=aë=:£ïz= .· V
a : · :{E=:;::·:·=*:°:¤:§=ëä:=s:5:k5:g;. ­?ëE:E:==¥:¤$zä_;:{:5;';äE:äê&:.­;:$:;:=.§. . - =¤=*=E:I; :§:;ï:§:;Vï:ë:;:=·=E= ' :$' $:5:;:.-ï:;:-·:=E¤5¤E=E=*:.¢:ê:*ê$B£ ` ' ·‘:ê:§:$-Z¤5$¥5=.$:ä>ï::·:=:E:‘ï‘ ’=:­·:·:·:¢:c$E=;:E:SE:Eä=$ssL‘-
1
~' ·· # · .­.-. .­.­­.­VV : -. .VV. ;-VSëà==Z§äE=ä=ïE=$E=E=ä=ï==:xS;ë=.s£I .ï.=E=E=:-; ï;.ëï:;?=E==·.V. 3::;:2::-.· : 2-.V::E;E=E;E `:`:E=êk`<‘ ~­ I.- I
:*:1 - _“`_ :
-V;V-;V;_:;;;;.;;;_­·V·*­ :__;_ W;. -4;;.-·;:;,Rä;;.;.­V_.;.;á;;§_,; .<_._:$:;.;_·;· -:_ ·:;_ ···· . `. .; .x. _.; ‘·5_ 3. _V :*:·- :·:;.;:,:_:­:;:_t;·;:-gx.-:4-;-;-;:::­;:;:;:·:;.·~ ·
. .. .. .V . .,...., .... . ­ V. ....... ·­ V..V ·­h.­ x .... ­··­ ··•· 1
;. -.- ·. V;.;$§;­.;.;.;. ­­­»­ _._V ­->.-;z.:;.;V;.__; ..._ -V-:·-;-;;-;-;--;.·.;V-;z.-.·.·».:-·::-;-;-;-;-:-;-;-;-;-4·.·.·­­:­:­···è-:­:-:>:·:-. .V ·
=::;=i:E$E=ErEä:¤:>tï=·: ·z*°%·«·<·%=:=:=s:ä;=;:£:.-;ä§ï=:¤:¥:¤:‘:=·ï:;=. : I:^:=:=·=·‘<· ·‘·‘·‘­ =;=;:;<.;:·:· =:-~·=·:¥:;$:··à°;€::-.:¥‘;=­·=ë~$­:¤:'.’-»:·’ ":::3»?Er£=¤·­:<=“ ::¤ää$=:=$:=s:=:¢»;-$2:*`
; _,g;:_g;g;g;g;;;:;:;:ï:f··§·;:;._.;;g;;,<_·$g;_·:;:§: ,§§;.§:§:§:§:§;j;;g§;§è:§:§:§:§:{§§:§:5:g3E§>g<.$g;g;gf-_fr; ;.;:§:__:<:;:-:ï;S.iE­§€§;-r;$:E:;:;:;:_;;._·;:gg;äsf->;ëi$§5$§E:ï®;:f:§:§:;:¤:¤Sä'. z‘§ï:ï;­:ïïï:ï:ïäE¥E¤E$E:E:E:§:i:*., ;
2:;:;:-: :······:j:¤:ï:¥~­ :· · :;:;:;2.;:;.;:ï.­·':¤·j ·¤:::1::::;:;:;:;:;:;:;.g:§:§:§E:¤s:&­:-::::;:::;:;:;::2:;.;:;:;S:·:¥:¥:¤·>:·. ;:::;:;:;x-,2;:;:;:¤:¤:ï:¤:ï ` ï·¤:=:¤3.¥::. s::;:;:­:s$.;:E:E:¤:£:¤:¤$:­>:¤:2>$·.-· r;»:·:;:;:;:§:$:§ï:è·. .­:­:ï:::­ 6;::1:+ :¤§::::::::¢:::-;::::2;.. /
:<;;¥:__ VE:§ä:¤:§‘5;;::::;r::;:;:;>;:g:§:§:§:ï:§:f:§:::¤<s::;::1:::2:;:53Eri:ïi.Es;·»:§:§:‘·¤:1:::-;:;=::>$;:i:E.V:¤.`·¥:5$5·§:§:ïvïê:::-:1·::ä$:­$$E:E:*2':¥:{:;*9:E'§:·:::;:·:·:$‘E$€=E:$:;i:§Z:§:§:¢:¤:>-S·’¢::·:¢.$2:E:E:;:E:;§:§:¤:¤:¤:ï:¢.‘:¥·
Z; * ëäë==5z*=ë§ï:-:=·=" ;‘;€;‘=·;ëï.ïëïïëëë;ëëêëäêzëzêsë5E:ë:ï;ï:èïäëëïë2V.`§:’¢’$ë;ï;ê:€zï-I ‘.fèä=e’=‘ï2`;ë:`:'=Z ’°‘ï' '=`·=_
' ??ï¤ ?’?’§§?¥§~' " ' ·¤E::­·?’>>$§°`:'?’:€°?ï??5ïï?ê?*"ïET·`·F’?*:*ïïï°`:ï:ï?€?裸ïl¥fïS?.ï?’-’ï`?':’:ï=·ï"-Z*-" ?’:'- :‘?*i¥ë­ï`S?Ei:ïïPEä¥E?ï:E:'ï*?*ï:"=¥-ïïïïïï:ïëïëïfïiïëFEFEFEF5*?ïEä§ä§§ä.ïiää$`€§${ï$ï§*ïïëïïïëïïi:-ï-V
i:;ï$:j:§S.ï:­. .:::E:’:i-­J:¥:¤$ :*:5:::3 ;. :':i:::­:E:_ ï:=·Y:‘·=:¤ 2: -_:" ';­:‘:. _ ­: ,:`·'.ï:f·§=:-·¤.'·'.'.":·:E:ï¥:f.;.jï·E":¥·ï¢;¤:¥:=;ï::;::=;=;ï§:E:::§$.;‘:;.;:§:¤···¤:>‘·­··:·::··­;·I:E:E:;:E:E:E:§:':>ï:¤:¥:
' .... .;;;=·?·"=: ·,
=:·:·&=:::::­:=s:­·-:4-.·..· '::::: -:4--·q;:=:· ; ·:-:·:;:·<:V:..-··. '‘‘‘ ::::·-·r “·‘‘ . ;::: ‘’‘‘ :: :­··;>‘·;=:à:::·:·=:x><;:;:·=·r;r­v·:.···:·:=·=··:­:=:-:-:=:::=:­;=­:;:;:;=;:;:;:·>:¤:~:k=:è¢<:x¢
j;;:;$­:;:;:m>;:; >:;;:§;*>. ::·:; #.5;.55 ‘·:·:; t­5­22-#:1:-: ;. . WS-::;::·<;;g;:;:¥.;._` ·`:¢i·-­· :·-;:*‘­:¥:’:¤:·:ï:':¢;ï:`·ï·':'·‘::·:·1·:·<-·: ·: ­:­:·:':;
.·- - =­. .: ---= ·=:=
. ¥:j3_,_ €;. :c;:;:ï:_ '·ï3;;>·:;.;:;. V ::~ ·_ `Vi·¤:ï::;::- ­•>-·‘·:ë: _ ·ï:¤:ï:¤·ï:­;¤9::1ä;§:§§:ïgi:ï:ï:€>2ï$:¤:ï:?5$ïï2$§à?$E$ê$•>. ».¢·>>`&;à·w·:2$< 'äs ,,­·.'ï>:¥.:&:T$:3§ï;$¤f
:·_;äà _.;.;.;:;.;:_:__ ?_;;;:;:_.;;;.·_;& R; ;.;.;._;_;;jA;.·.­. . . ­, _ _I‘E;.•!·T­$!·?¢·C;‘·t·?:立:·t··­·»·3;f$$92;2515254.g2-:-4g2¥·:·:;::;·Z;:·;•.2¥;ï$5`,V,22R,·C;Z;§.;§l;2;2;2;$;:;`y$`·g§§2ïä;§ïüZ;2;Z·§L;1;§ l
; ;:;,_­. ·:;:;:;:·._._.·:··»· ,;;::3:;:;!,.;:;:;:;:;q:·:;:;; . _- · · ·ï:f:ï·­ ¤· ‘ -·-<,.ç.; V :­;·.­;ï:·.·· `:¤ 'E'°'·":?‘:::2':ï:·‘::':':ï:I:ï:ï:¤:'·¢·‘·'·‘·'·'·‘-2*'7‘­:·:?::'­.·:?:ï:*?:?:ï.?: ·
5;. _ ` 453;;;:;;;. _,;;_;.;;.;_ · gg.-: . :,§_;;;;;,;;$;;-g-;;§:_? :·j; _.; ;· ··:
· -;-;;..<;:_·-.--·<;:;;;;-­ ­.;.» · ·- ;:·::;;:;·;·:-V- - -;;r:;~:;:;. 4;-.-,;. .; ­ -: ·:·.;·.·:;.·· . ~·-·-· ~­¢·::=:::-.-.-;;:;=;>g:.< , .- ,,:­.;..;·:+z.;=
. :9; ‘¥.. ··:-. -;.;.;-:t:> . . -, :·····r­:­>:·· ·V:·:-·Zx ;:­.­. · · ~ 4­;N·%:~:: ·:·‘·v ­;z··­<:<»·.­:
_._._._V ._._ V. _.. ._... _ . ._._ V4`., _ .&_. _.;.__. .~.,M;_V._
=;.> `· ­;.­.;.; · -._ · .# ~. V, . - . ~-·- «vV-,,.;..;.«.;< ,_ .:V;.. ;· ° .-.··­« * .. : :‘:.··~.··
.
i=,:Er*ïE:ïï§.·:ïE¥*=E‘*=E$€:*$j:Ex=£>· :·j;:::-:·:.:;:§:&:;:3--`C:.--··<·x:§*"= ¤·· ' ·: :" :E: ' .I‘ï>:ä.:-:-.
‘'`‘: -.-·- .
:-: .:g: __ :$; :;:;. ._.._ <:§g:§ E;
­­ ..-. ---;-;...;.5;:;:;.;:;:;. z:;·-:~:_·;:;:;·-:;.·;;.­- ·· -;:..:;;_ .V.· - ·.­­·­ · .;._,:;:;:-:- ..-.;­·;.;.;._:;;:V:·.- · __ 3 _·;.;:;:-;-;;-;-;~-. .__ ··:;:_ .-··-;,;- » ··._
­ ï.·:··j:_.§:§:§;5:;.'·':::2:;:;:;:;:;:à;?§§.;;;¢:§$:::Fêtêï::: 4:- ·ï<q:~:-··‘::?·V;._Q_V;.;.;.;.;:_·§­:§ä??: :·Eï:;.;.; ;;:¥;`$¤99~>§g;:5;:;4 ;.,._:;:;;c{>:;ï:g;tv;­{»t£·=·$¢¥ä;: ·: ;:;;;g;:· · · _V
.;V-.%,2;;_,.;_,.;_V;;;,;.;.;.;.-.-;.;.;:_,;. _;.;,;4-.-_;.;,4<__ ._.- ; -. ­;;.;.; ._._ ;._;·-:-.;:;._·­-;,_VVV-;-.Q,.;:··~:­:·::;:;.;.; «-._;-::·-:=~;<..r;V.·; ,. : .+3; .·F:»:ï:ï.­:1> ··i:'<’¤’«¢:'·­';':$ ·
. .__V_.____.V._,_,_._._._ M. ._V_..._ .V... VV .... . ..-.. - -. . -V-.-. ..-. -
·:=-.-.:.:;:::;::2;:;:;.;:E:j·>"‘$¥:::=.._:.;.·.:.¢3;=;-.;:‘·:¤:- ¥ ::'.‘.-.‘?.·:¤·=:·:¤:ë§:·=’ .·.<è¥#:·*: ; ’· : :­ `<" =¥è;¢ä*:äQ_ ‘|
.. ·.5·;.­V;.;I;:;·:;:;:::; ‘·::: _I ; : ~•~.~.;!~Z· ­ -^ _> .·,·~5•;.;._._ :­,·;­;`­~'y_-2;ï_;;t;'·ï_V;;·:_,;, ;»· 4i;Z_ ,·._ :·: ' -7­
=*':I-E:;:V.:;:··;.3;;:-;:.:::;:;r;:.:;r;T§§;zà§:=¢>$ -;:4;:;. 2:;;-..-. ‘­‘·‘ V -::31..* .·ï ·‘·‘­‘· * .-ää,»`:=:§f·:TV-:.:··:;q--,;-=·E:‘i:'E:;$~IK:<·::-.­··.<- <*fm:;:ï:;V_.·:@:2=·ä·::===
.. V. ., . . V..... . ..... .V -. ,. ..,..».·. ..«. V .. ,. .. . , ..V. cx,. ..,,,,...<.< . _._V V V > ..... ,-,..~,._ ..
V .;.;:-:4- -:;;-;-:.;.;.;:;:;:;:95;:;3_;·_;;-: ::;:;:;:;:;:5 · · 4;; `-_-; :_ .­g:···:; V;;;:ä; -.->·::· .:·:;:€·:@­·.‘·c;;¢( :::­z:~:’ gf·>q,£:·:·:·:?:¤: ‘
:_,.· __.__,;,;;;:__·.«·V;._.;.;.;.,;.;.;;_ .- .V.V ;.;,V$&>$,.,__· _ .­.-. »;~;;“_- ·-;; «.;._··. ,__V _ _ y wg; .­;;: ;
_._.,;_; .._.. ;,;..,_._;,W.__.4 ._._ __._ . _._.V.. B ,_ . WJ ._,__.;.V____4.>,;_:_V__.,_.._.._.<_._._` __ . @.4
"·:;:;:;. ;.«:­:‘:ï:ïS:¥:Z:=:=;:;:;.V:_:;:;:;5:-:ä»:?:·:¥·ï:'5 :-::2;: `:4::·:>· k?'· '. Z- :­::­:·.§$:ïï$·.¢:·.‘ "'~:;:;á :ï:~·':2¤·"·i~¤ :· " ·ï:fï:¥::;::-Q:5`:'r*$?:*; ‘¥·<‘é:>§:$..··<:ElE: :ë':7:’:·:
­ ;. ­;<.· ·;,;;;;;;;:-~·-·;:;ïg;;;_;;;,;_;;:­:··­:;:;_.-._g:;:4:·:;:;,_..___ ·` ,.,:;:·:V­:;:· ;._·; ::­:­:;:;-;:s­-:. V. __ ·=.­ ·::¢­-: °­ .:~:·:§r­:·:¤:3%··: ·:·-· · · . .$z-s;-;-;:­:;4·:*:·;:;:‘$£;.'.¢.,·.=: E
V ·; ··; ;­.;.;.;.;.;,_ _ J ._;:·::*-_; -. : ,::;:_ ; - __ ' ., ·- . _ ­t·‘­ ^ ’;­;.;.;.­._... ';.':;;___;:, ­·
, §$:;:·:-:-:-.-.-:-;:­r4;:-:;-;:;:;:;:-··:-:;.`­ <·:·-;ä£:=<;,: ··-­ . ¤ ·.­ ·.:-::~=:=;=;=;:¥@·-:­:ç=5%:$$xë$=ä¥:::ëa:·=$Yä:§5==·à=:àä K
;­;­:··-VV;:;:;:;:·«· _ V . 'V­;:;:;:;:;:;:·:€:·:»:·:~·­·--. . _: :­:­;·:‘m­:-;.; :·:;;:­:·: ­·.x:·-;-:,-; .s _ .;_: .:·:;ç:·:­:~:·:·:>.::::;::1?§{*>&:;:·.;:·:·:·:;x·:~··:­:·;;­:4«:<·'·z:­:,..·2;;:·:;¢>:·:
~ ‘ ;:;·=:;·jV'···¢:=:¢:=:=­‘:.:-;=5>3§:$;._._ijSV‘:=.=:­.-;­:-;-;­;:;=;g;;:;ëaa.<·*·"·::< ·- V:-:;:;E:`.__.j:;:§:;¤:à-·::·:*·:::;:;=E:i:i:¤:ï:€:i:§:‘·2¤:>3?$§?à.:;r;:E:£:§:ïr‘·*·§:::::5:¤$::ra=:::-3sE>§:$*:;:§§f$&:ïç§s:===;,"$%::ä€=;:;:E:;:E:5:*: {
· _. .;._4;_;.;__--:;-_;;;-;;;;.;_ ;__;;.;.:&g;,.;4 ­;;:;>:-;-:-;:=::;;rr;·==:;>=·:· --·-- c ,·z;._ .__=,_;ï__jègg;1:;V5§¤;.5.;;5.g§V._Z3:*=‘·‘·€==­:**·%;:;?=‘:’:’;·: '
;.­:-;'·f._;¢:--:=::V...:;4;-5:;.;·;{.;:;.3:5::::;'·::--V=;::;:·:<§v;:;.j:;:§$:;.->- ­: -·; ·: .-.-;-.:i·;:;;32:;;3;::5:;:::;z:;:E:i$:i:;BE5· '''' · :-;,3::.; V ._.- :,'>5:·.·­·:·:­~;=Qrèrië:ï=I=E:£:i:¤:¤:¥$ë=:~:­:·:·:·:;­;=E=:-:-$;-I:E-.-E-E:£:;:i:$:¤·¤>$¤>ëä¤:kk=:;=:; ·
; j·j·;:-:;::gg;E:Bri·*·:ïr5:E:§:5:§:§£;:5:3:5:=i5Eä§E:E=§e:£-;:¤:jé:;:_ j:;:=. .; -._ï;· ;­·:·5:=E=E:’:Erï:5:E¢EricEvirïzï:¥:¤:§:5E=:;’=?:’=B3=*:’=E:E:§ü ¥· ‘ Ur:.2*:5:::E’:E-E=;«-;=?>ï:;:§$¤E=*èEä:*á“;áäë"ä:* Y
. .; ._V_. ·-V-.-·-;-.-;V;-;.;.;=;:-:;:;.;:;:;::;:·:-:-:-;-;-:V::-;:·:;:<;:;:;:;:;:-:·:·:-:-;-;-;;--.-;-;.;J;·«·;:r·-1;V;.:·:·:--:-:-:-;---;:;-;z$·:­:;r;··.;.;.··-·­.-;-:<-;-; ;­·­:­.;:·:;:;-:·:­:<a<-; ·.<$ï>g’§:«» ·s¢­:-:·:­:-:-­<::·.:;:;V
3 ·':·1·:;·;­; ­Z·.-2­Z·E·:g·:·:·;·:·fl;·;k.;.·.:.·.­Z­!~:·ï5::.·;­:;»;·:»_ -;.;-_.;.·C: ·à¥•. ·;.;.;4;${.áä(,@:··*·:;•;4;;§•­"•$.·;¢ :
. _ ’ 3 ;‘V,:j;;;;;;.:;j;j;jVg·:­·_j.;;;:j.j jV_;;:;:j·j;;;g;5;;;gg;g§;;;§:§.§.;;·f·j 5 -:=·f·j:;:;._V;;g.;:3.j -·-;-;: _‘:;j:§ ;·{·§·‘ :.;.j:g§§5;g;;;;:;;gEVjrf2._äici:¢§:ï:5;;ë:{:¥:=:=::·j· .55:E-ï:E:¢E:;:§§:;:j:ï§è5rgäá;·='gïr’:ï:E:&$Z$:裏:§:¤:5ä$:§::­>L:3:-
· .: .·--. :=-S: ·-·: :·::=:=:====:‘== ii: :5:ê=ë·¥·:=2=z:=:ï::;:;;=:=%e¥;ëï*:* :‘:': ';
* 4
3 ARRAS P ‘ê
A . ' ·
2 RES LE BOMBARDEMENT (1'Zluszmzzmz). · 5
I : w
I ·
·.
? · Ui?.
·­­»~- *:-·~ ­··­· , VV- . V .VV_VVV4__V__ _ _