HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 9

JPEG (Deze pagina), 807.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

s
, No, 5.
Mr. PAGE, Gezant der Vereenigde Staten te Londen, aan
p Sir EDWVARD GREY.
i De Amerikaansohe Gezant zendt Z. M.’s Staats­Secretaris voor
‘ Buitenlandsche Zaken zijn groet en heeft de eer hierbij, met
` referte tot Sir Edward Grey’s missive van den 22en September,
handelende over de zaak Miss Edith Cavell, een Britsch onderdaan
in België, die op een aanklacht van spionnage werd gearresteerd,
afschriften aan te bieden van twee brieven, zoo juist aan de .
Ambassade van den Minister te Brussel ontvangen. .
Het zij Mr. Page vergund er op te wijzen dat deze brieven
geschreven werden vóór het afzenden van het telegram van den
12en dezer van Mr. Whitlock, waarvan op den 13en~ dezes aan
Sir Edward Grey mededeeling werd gedaan.
Amerikaansche Ambassade, Londen,
15 October, 1915,
i _ Bijlage 1 bij No. 5.
Mr. 1Yr1rrLoo1;, Amerikaansche Minister te Brussel, aan
Mr, PAGE. .
Amerikaansche Legatie, Brussel,
Sm, 9 October, 1915. .
IE heb de eer de ontvangst te erkennen van Uwen brief van
23 September, betrekking hebbende op de in­hechtenis­neming
door de Duitsche militaire autoriteiten van Mi·ss Edith Cavell, .
hoofd eener opleidingsschool voor verpleegsters.
Zoodra ik in het bezit was van uw ·sein van 27 Augustus, _
richtte ik mij tot de Duitsche overheid en vernam dat `Miss ”
Cavell inderdaad op een aanklacht van "spionnage" was .
gearresteerd. De Belgische rechtsgeleerde raadsman met hare
verdediging vóór den Krijgsraad belast, heeft zich onderscheiden
malen bij de Legatie vervoegd en zal voortgaan, mij van het
verder verloop der zaak op de hoogte te houden. Het schijnt
dat Miss Cavell op een aantal punten een zeer bezwarende
bekentenis heeft afgelegd en er schijnt geen grond aanwezig, j
waarop ik 1nij zou kunnen beroepen, om haar vóór de
terechtzitting op vrije voeten te zien gesteld. i
De zaak zal aanstaande week voorkomen en ik zal U nader
schrijven, zoodra er iets nieuws valt te melden.
Ik heb de eer enz, l
BRAND WVH1rL0cK. !