HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 8

JPEG (Deze pagina), 871.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

· i
7
Bijlage 2 in No. 3.
Baron voN DEN LANCKEN aan Mr. W111rLooK.
è Afdeeling Politiek ?
van den Gouverneur-Generaal Q
in België. g
g I. 6940.
gp Brussel, Q
Lu g EXCELLENTIE, 12 September, 1915.
lg. , IN antwoord op Uwer EXcellentie’s missive van den 31sten §
rg W van verleden maand heb ik de eer U mede te deelen dat Miss i
[es ä Oavell op den 5en Augustus in hechtenis werd genomen en dat `
Q zij zich thans in de militaire gevangenis te St. Gilles bevindt.
Zij heeft erkend, in haar huis Fransche en Engelsche soldaten ` je
te hebben verborgen, alsmede Belgen van militairen leeftijd,
allen verlangend naar de gevechtslinie te geraken. Zij heeft ~g
E eveneens erkend, aan deze soldaten de noodige gelden te hebben ë
Q verschaft voor hun reis naar Frankrijk en hun uitwijken uit j
_. België in de hand te hebben gewerkt door hun gidsen te bezorgen j
· die hen heimelijk over de Nederlandsche grens voorthielpen.
De verdediging van Miss Oavell is in handen gesteld van den
E advocaat Braun, die zich wijders bereids in verbinding heeft ·
nl 1 gesteld met de betrokken Duitsche overheden.
Met het oog op- de omstandigheid dat het Generale Gouverne-
i ment principieel bezwaar maakt tegen het toelaten van wien ook
f bij de verdachten, is het mij helaas niet mogelijk voor Mr. de
_ Leval vergunning te erlangen om Miss Oavell te zien, zoolang $1
t. V zij zich in afgezonderde hechtenis bevindt.
ä Ik kwijt mij enz.,
_ . LANCKEN. L
I‘ S
t No, 4.
e- Mr. PAGE, Gezant der Vereenigde Staten te Londen, aan
, . Sir EDWVARD GREY.
V . (Ontvangen den 14en October.)
ä ‘ De Amerikaansche Gezant zendt Z. M.’s Staats-Secretaris voor
Buitenlandsche Zaken zijn groet en heeft, met referte tot de °
. missive die Sir Edward Grey goed genoeg was op 26 Augustus ,
" j.l. tot hem te richten, alsmede tot de verdere correspondentie in
*‘ zake de inhechtenisvneming van Miss Edith Oavell, de eer, ­
» mededeeling te doen van het volgend telegram, zoo juist van den Q
[ ·· Minister te Brussel ontvangen: E
i " Miss Oavell werd gisteren gevonnisd en hedenmorgen om t
A 2 uur terechtgesteld, in weerwil onzer beste bemoeiingen, tot
het l.aatste oogenblik voortgezet. Volledig verslag volgt per gw
mail/’
ä Amerikaansche Ambassade, Londen.
ë 13 October, 1915.