HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 7

JPEG (Deze pagina), 759.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

, 6 1
Mr. PAGE, Gezant der Vereenigde Staten te Londen, aan
Sir EDWAED GREY.
(Ontvangen den 30en September.)
t
De Amerikaansche Gezant zendt Z.M.’s Staats-Secretaris voor
Buitenlandsche Zaken zijn groet en heeft, ter beantwoording van {
de missive, die Sir Edward Grey zoo goed was hem op 26 Augustus­ i
in zake Miss Edith Cavell te doen toekomen, de eer in vouwe .
dezes aan te bieden afschrift van een schrijven, zoo juist aan de g
Ambassade van den Minister te Brussel ontvangen.
· E
Amerikaansche Ambassade, Londen,
28 September, 1915.
Bijlage 1 bij No. 3.
Mr. VVHITLOCK, Minister der Vereenigde Staten te Brussel, aan i
. Mr. PAGE.
Amerikaansche Ambassade, Brussel,
SIR, 21 September, 1915. ‘
MET referte tot uw sein van 27 Augustus betreffende het.
geval van Miss Edith Cavell, die den 5en Augustus in hechtenis- {
werd genomen en zich thans in de militaire ge­vangenis te ‘
St. Gilles in verzekerde bewaring bevindt, heb ik de eer ter Uwer
informatie in te sluiten afschrift van eene mededeeling ter zake,.
zoo juist door mij van Baron von der Lancken ontvangen.
De rechtsgeleerde raadsman aan Miss Cavell toegevoegd heeft a.
de Legatie verwittigd, dat zij volmo-ndig heeft erkend, in hare-
woning Engelsche en Fransche soldaten asyl te hebben verleend, al
alsook dat zij in het voorthelpen van Belgische onderdanen naar ` j
de gevechtslinie de hand heeft gehad en hun geld en gidsen heeft .
verschaft om hen in staat te stellen o-ver de Nederlandsche grens
te geraken.
De Legatie zal aan deze aangelegenheid natuurlijk de noodige· A
aandacht schenken en er naar streven toe te zien, dat aan Miss-
Cavell een onpartijdige berechting van hare zaak worde verzeke-rd, g
terwijl U van het verder verloop der zaak dezerzijds bericht zal
worden gegeven.
Ik heb de eer enz.,
. BRAND VVH1rLooK.
M.