HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 6

JPEG (Deze pagina), 817.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

- ` l rt
D .
=- Correspondentie met den Gezant der Vereenigde
Staten in zake de Terechtstelling van .
lV[iss Cavell te Brussel.
No. 1.
Sir Enwimn GREY aan Mr. PAGE, den Gezant der Vereenigde
Staten te Londen. ‘
- De Staats-Secretaris voor Buitenlandsche Zaken zendt den i
E Gezant der Vereenigde Staten zijn beleefden groet en heeft de eer ‘
_ mede te deelen dat, volgens ontvangen berioht, Miss Edith Cavell,
g hoofd eener belangrijke opleidingssohool voor pleegzusters in de l
g Rue de la Culture te Brussel, aldaar zou zijn in hechtenis j
¥ genomen.
; Sir Edward Grey zou het zeer op prijs stellen, zoo- Mr. Page de
goedheid wilde hebben, bij d-en Amerikaanschen Minister te
t Brussel telegraphisoh te inforineeren, of dit bericht juist is en ,
zoo ja, op welke gronden Miss Cavell’s inhechtenisneming werd .
gelast. Mocht het laatste inderdaad het geval zijn, dan zal Zijne
l Excellentie Sir E. Grey verplichten door aan Mr. WVhit1ock te
Y verzoeken aan de betrokkene al.len bijstand te verleenen, waartoe H
' hij zich in staat zal zien gesteld. ä
§ Foreign Oiiioe,
Q 26 Augustus 1915. Z
ë 3
. I p
J ï No. 2.
Sir EDWARD GREX' aan Mr. P.àGE, den Gezant der Vereenigde
Staten te Londen. gt
De Staats­Secretaris voor Buitenlandsche Zaken zendt den .
Gezant der Vereenigde Staten zijn beleefden groet en heeft de eer, gz
naar aanleiding van zijne niissive dd. 26 dezer-waarin hij Mr.
Page verzocht zoo goed te willen zijn om te trachten, van den I ä
Amerikaanschen Minister te Brussel telegraphisch naricht te l
erlangen nopens de gerapporteerde inhechtenisneming door de
Duitsohe militaire overheid van Miss Edith Cavell, hoofd eener.
opleidingssohool voor pleegzusters te dier stede-­mede te deelen iä
dat Zijne Excellentie hem grootelijks zal verplichten door zich §
opnieuw met Mr. Mlhitlook in verbinding te stellen, ten einde
zich te vergewissen, of eenige bevestiging dan wel wederspraak
van bedoeld rapport in uitzicht is gesteld.
Foreign Oflioe,
_ 22 September, 1915.
U l
t