HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 4

JPEG (Deze pagina), 740.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

.· Ii
INHOUDSOPGAVE.
No. I Naam : IGedagteekend:I Onderwerp. I bldz.
1 I Sir E. Grey aan 26 Aug., 1915 Verzoekt den Amerikaanschen
Mr. Page. ` Minister te Brussel uit te
noodigen, naar het gerappor-
teerd aanhouden van Miss
Oavell navraag te doen 5
:2 ,, ,, ,, 22 Sept., 1915 Verzoekt antwoord op. No. 1 5 s _
.3 Mr. Page aan 28 Sept., 1915 Overhandigt Brief van den
Sir E. Grey. Amerikaanschen Minister te I _I
rg Brussel, waarbij ingesloten
Baron von der Lancken’s
antwoord met betrekking tot
Miss Cavell’s aanhouding en `
waarin wordt gezegd dat nie- I
mand bij haar kan worden I
toegelaten 6 ·
4 ,, ,, ,, 13 Oct., 1915 Geeft den inhoud weer van
telegram van den Amerikaan-
sehen Minister te Brussel,
waarin Miss Oavell’s terecht- `I
stelling werd bericht 7
..5 ,, ,, ,, 15 Oct., 1915 Overhandigt twee brieven van
den Amerikaanschen Minis- I
I ter te Brussel, gedagteekend I
I 9 en 11 October en berichtend I g
I over den stand van zaken , 8
#6 ,, ,, ,, 18 Oct., 1915 Overhandigt depêche van den I _
I Amerikaanschen Minister te I
, Brussel onder aanbieding, in
I I afschrift, van de met deI
E Duitsche autoriteiten ge- i
‘ voerde correspondentie en I I
I van de rapporten van Mr. I
ä Gibson en Maïtre de Leval I II
I over de zaak... 9 II
‘7 Sir E. Grey aan 20 Oct., 1915 Drukt overtuiging uit dat het I ,
Mr. Page. nieuws van Miss Oavell’s _
E executie door de geheele be- I
c I schaafde wereld met ontzet- , I
ting en afschuw zal worden I
f I vernomen. Verzoekt den I I
I I diepgevoelden dank van g
I Z.M’s Regeering aan Mr. I I
g Whitlock en zijn staf te E I
betuigen voor hunne on- I
I I bezweken pogingen ten
` behoeve van Miss Cavell . 21 I
"8 Sir E. Grey aan 20 Oct., 1915 Verzoekt ter kennis van de
Senor Merry Spaansche Regeering te bren- I T3
del Val. gen,hoezeerZ.M.’s Regeering
de pogingen waardeert door I
I ‘ den Spaanschen Minister te I I.`
I Brussel ten behoeve van ,
I Miss Cavell aangewend I 22
J, "o“"' ‘ ’""`_‘_>" "ww ee‘‘ *w"à"’"‘ "‘ ‘‘‘‘ ‘r‘w­‘"*t­- I
(6414) A 2 .
I
’ II