HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 27

JPEG (Deze pagina), 595.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

A; ·
ll, 26
l ll; I i
. Bijlage 2 bij No. 10.
· Mr. WHITLOCK, Amerikaansch Minister te Brussel, aan
fl rl ` BARON voN DER LANCKEN.
? Brussel,
i, 12 October, 1915
i ‘ Ex<·r:LLENr1E,
S DE Heer Faider, Eerste Voorzitter van het Brusselsche Hof
jl van Appel en President van de Belgische School voor gediplo·
al W _ meerde Verpleegsters, verzoekt mij, namens die instelling, het
. j lichaam op te vragen van Miss Cavell, hare directrice, die dezen
i morgen werd tereohtgesteld.
I; De Raad van Bestuur belooft bij het overbrengen van het lijk
ïe en het begraven op een der Brusselsche kerkhoven, alle voor-
l‘ schriften na. te leven die de Duitsche autoriteiten zouden willen
I I geven.
l Ik ben er zeker van dat tegen dit verzoek geen bezwaar zal
; , worden gemaakt en dat aan de instelling, waaraan Miss Cavell
f met zooveel toewijding een deel van haar leven wijdde, de
A vervulling van deze plicht der piëteit niet zal worden ontzegd.
‘ Ik heb mitsdien de eer, Uwe Excellentie dit verzoek van de
X Belgische School voor Gediplomeerde Verpleegsters vóór te leggen ·
{gj, en teeken mij in afwachting, enz, E
I BRAND Wrrrrrocic.

.