HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 26

JPEG (Deze pagina), 765.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

Y W " .7T2¤¤'Y’""· ­ ­ - -... . . g., ..,, ,,,,,_r_ _x __________,, __ _ _ jv Y Y W W W Y qfvq rr
25 V
NO. 10..
uit Mr. PAGE, Amerikaansch Gezant te Londen, aan ·
che Sir EDVVARD GREY.
BD, . . •
ten ; De ./kmerikaansch Gezant biedt Zijner Majesteitfs Staats-
3611 Secretaris voor Bnitenlandsche Zaken zijn beleefde groet aan en
heeft de eer,. naar aanleiding van zijn schrijven van den 18en
illè ­dezer, afschrift 1n te sluiten van een brief van den Minister te
3116 _ ë Brussel, handelende over de begrafenis van Miss Edith Oavell.
Wij ä . ·
dg, Amerikaansche Ambassade,
t 22 October, 1915.
rd, I
de
op ‘ --·l­_-
ë . ·
en _
je Bijlage 1 bij No. 10.
i e ä .
Ch Mir. VVHITLOCK, Minister der Vereenigde Staten te Brussel, aan
1 Mr. PAGE.
C) ç
911 1 Amerikaansche Legatie, Brussel,
U3 j 1 14 October, 1915.
et MIJN VVAARDE AMBTGENOOT,
1,_ MET betrekking tot mijn brief van gisteren in zake Miss
jf Oavell heb ik de eer verdere correspondentie in te sluiten naar
Q aanleiding van mijn verzoek dat hare overblijfselen zullen
E, worden itgeleverd aan de School voor Verpleegsters, waarvan
zij directrice was.
.e Ik heb geen schriftelijk antwoord ontvangen op mijn des-
n betreffend schrijven aan Baron von der Lancken, maar hij
vervoegde zich gisteren namiddag ten mijnent en deelde 1nij mede
r ­ à dat het lijk nabij de gevangenis van St. Gilles, waar de terech-
1 . °
n g stelling plaats had, was ter aarde besteld; dat het krachtens de
e E voorschriften op zaken als deze van toepassing onmogelijk jvas,
, ¥ het op te graven zonder schriftelijke vergunning van den Minister
van Oorlog in Berlijn. Hij voegde hieraan toe dat het hem aan
g het noodige gezag ontbrak om toestemming tot opgravingete
j vragen, maar dat hij den Goeverneur Generaal, dadelijk na zijn
1 terugkomst, zou verzoeken, de zaak in overweging te nemen.
à' Ik hoop in staat te zullen zijn U te berichten dat het ons
althans is mogelijk geweest, dit weinige tot stand te brengen.
j A ` Ik teeken mij enz.,
. · W BRAND XVIIITLOCK.
j .
l