HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 25

JPEG (Deze pagina), 947.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

. il ‘ 24
st
I Bijlage 2 bij No. 9.
Rapport van Mr. GAHAN, Britsch Kapelaan te Brussel.
lt In den avond van Maandag den llen October, werd ik uit .
kracht van een bijzonder paspoort, mij van wege de Duitsche
2 . autoriteiten verstrekt, tot de gevangenis van St. Gilles toegelaten,
waarin Miss Edith Cavell toen tien weken lang was opgesloten
geweest. Het eindvonnis 1n hare zaak was vroeg 111 den
j namiddag gewezen.
ti Tegen mijne verwachting en tot mijn verlichting vond ik mijne
vriendin volmaakt kalm en berustend. Dit kon echter in geene . §
mate de teederheid en innigheid verminderen, waardoor wij
j wederzijds gedurende een onderhoud, dat bijna een uur duurde,
werden bewogen. §
1 Hare eerste woorden betroffen zaken van persoonlijken aard, E
. maar de plechtige stemming waarin zij ze besprak verried de
`; . belichting er door de gedachte aan God en Eeuwigheid op ‘
geworpen. _
Zij vervolgde dat het haar lief zou zijn, dat al hare vrienden {
wisten, dat zij voor haar land willig het leven liet en, zeide
§ zij: " Ik gevoel angst noch huivering; ik heb aan zoovele
doodsbedden gestaan, dat de dood mij niet vreemd is noch 1
‘ ·-schrik inboezemt." ° t
( Ook zeide zij : " Ik dank God voor deze rust, tien we-ken lang, ç
vóór het einde.? "‘ ’t Leven is altijd zulkeen jachten geweest en F
‘ zóó vol moeilijkheden? " Dit tijdperk van rust was een groote j
·zegen." " Allen hier zijn heel goed voor mij geweest." .
"Maar dit zou ik willen zeggen, staande als ik doe vóór het
` aangezicht van God en de eeuwigheid~dat ik besef, dat vader- 1
· landsliefde niet genoeg is. Ik mag jegens niemand haat of
.Q bitterheid gevoelen."
_ VVij zaten aan de Heilige Communie aan en zij ontving de
Blijde Boodschap der vertroosting met heel haar hart.
. Aan het einde van den korten dienst gekomen, begon ik de
woorden te herhalen: " Sta mij ter zijde " 911 zij prevelde ze t­en
; einde toe na. i
‘ lVij bleven nog een wijl kalm samen spreken tot het tijd voor ·
· mij werd, heen te gaan. Zij belastte mij met afscheidsgroeten aan ï
betrekkinge-n en vrienden. Zij sprak van de oogenblikkelijke
nooden van haar ziel en ontving de· verzekering van God’s VVoord, ‘
zooals het een Christin alleen gegeven is, ze te ontvangen.
_ Daarop zeide ik " Goeden N acht" en met een glimlach zeide
zij : " Irvij zullen elkander weerzien.’ ’
De Duitsche veldpredikier was bij het ­einde aan haar zijde en i
zorgde er voor, dat zij een Christelijke begrafenis deelachtig
werd.
. Hij vertelde mij: "Tot het laatste toe was zij moedig en A
l. opgewekt. Zij beleed haar Christelijk geloof en zeide dat zij
lj zich gelukkig gevoelde, voor haar land te sterven." " Zij stierf j
eals een heldin."
’ H. Srrnmxc T. Giurax, l
Britsch Kapelaan, Brussel.
`
1 I
nl l
|