HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 24

JPEG (Deze pagina), 855.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

i l
` 1
23 l
l
stel- j Uit Mr. Whitlock’s rapport blijkt, dat de Spaansclie Minister
· te Brussel, Mr. Hugh Gibson, den Secretaris der Amerikaansche
de Legatie te Brussel, bij een bezoek, na het bekend worden van g
en het tegen Miss Cavell geveld vonnis, aan de Duitsche civiele f
den autoriteiten te dier stede, vergezelde en deed wat hij kon om g
M[iss Y de doodstraf te zien gecommuteerd. ‘
Feit, Zijner Majesteit’s Regeering stelt de pogingen door den Markies ,
had de Villalobar bij deze gelegenheid aangewend op hoogen prijs ‘
ond I en evenzeer de gevoelens van menschlievendheid en ridderlijkheid .
; die hem hier toe dreven en zal Uwe Excellentie verplicht zijn
nog zoo zij de Spaansche Regeering hiervan wel mededeeling zou
ing willen doen.
het Ik heb de eer enz.,
den (w.g.) E. GREY.
v1j­ E ,
CGH, 1
çere
an, t No. 9.
ga; Mr, PAGE, Gezant der Vereenigde Staten te Londen, aan
9 Sir EDWARD GREY. Q
‘ De Amerikaansche Gezant biedt Zijner Majesteit’s Staats·
len Secretaris voor Buitenlandsche Zaken zijn beleefden groet en
[gn heeft de eer, in verband met de gevoerde correspondentie betref-
JB; fende de terechtstelling door de Duitsche autoriteiten van Miss
{gn Cavell, een Britsch onderdaan, te Brussel, hierbij in te sluiten
yen afschrift van een schrijven van den Minister te Brussel, houdende
an 1 aanbieding van afschrift van een rapport, opgesteld door den
gm j Rev. H. S. T. Gahan, Britsch Kapelaan (Chaplain) aldaar, en;
tg , van zijn laatst onderhoud met Miss Oavell verslag gevend,
t. Amerikaansche Ambassade, Londen,
gg 22 October, 1915. .
en
iii ä
ïl Bijlage 1 bij No. 9,
ld t Mr. WHITLOCK, Minister der Vereenigde Staten te Brussel,
aan Mr. PAGE.
. Amerikaansche Legatie, Brussel, '
18 October, 1915. .
Mmv VVAARDE AMBTGENOOT, t
IK heb de eer hierbij aan te bieden, ter Uwer naricht en om t
er mee te handelen zooals U wenschelijk zal voorkomen,
- afschrift van eene verklaring, op mijn verzoek opgesteld door den
`h Rev. H. S. T. Gahan, Britsch Kapelaan te Brussel, betreffende
zijn laatste onderhoud met Miss Edith Cavell, in den nacht;
) waarin zij werd terechtgesteld.

it Ik teeken mij enz.
,1· 1 BRAND XVIIITLOCK.
Y `_-"_`_`_`_-`T_ E I
V
l